Quy định về thủ tục ngừng hoạt động kiểm định xe cơ giới

Bài viết Quy định về thủ tục ngừng hoạt động kiểm định xe cơ giới được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Thế nào là hoạt động kiểm định xe cơ giới? 

  Căn cứ khoản 1.4 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT quy định kiểm định xe cơ giới được hiểu là hoạt động kiểm tra lần đầu và định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

  Hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ phải tuân thủ các nguyên tắc như sau: 

  – Phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.

  – Để được hoạt động kiểm định xe cơ giới phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo tiêu chuẩn. 

  – Việc xây dựng, thành lập đơn vị đăng kiểm đảm bảo phải phù hợp với các quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và các quy hoạch khác có liên quan. 

  – Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm: đáp ứng các tiêu chí về đầu nối, kết nối hệ thống giao thông đảm bảo sao cho xe cơ giới ra vào thuận tiện, tuân thủ an ninh, an toàn giao thông. 

  2. Quy định về thủ tục ngừng hoạt động kiểm định xe cơ giới: 

  Thứ nhất, trường hợp ngừng hoạt động đột ngột: 

  – Đơn vị đăng kiểm phải thông báo cho Sở Giao thông vận tải địa phương, Cục Đăng kiểm Việt Nam nêu rõ lý do ngừng hoạt động và đề ra phương án khắc phục trong trường hợp dừng hoạt động đột ngột từ 01 ngày liên tục trở lên. 

  – Sau đó thực hiện thông báo tại phòng chờ cho chủ xe và duy trì bộ phận giải quyết các công việc liên quan đến hồ sơ về việc kiểm định.

  Thứ hai, trường hợp ngừng hoạt động đến 12 tháng liên tục: 

  – Trước thời điểm ngừng hoạt động 30 ngày, đơn vị đăng kiểm phải có trách nhiệm báo cáo Sở Giao thông vận tải địa phương, Cục Đăng kiểm Việt Nam bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do cũng như thời gian ngừng hoạt động. 

  – Đồng thời thông báo đến các phòng chờ và trên các phương tiện thông tin đại chúng cho chủ xe được biết. 

  – Trong thời gian ngừng hoạt động liên tục như vậy vẫn phải duy trì bộ phận giải quyết các công việc liên quan đến hồ sơ về kiểm định.

  Thứ ba, trường hợp ngừng hoạt động trên 12 tháng liên tục: 

  – Trước thời điểm ngừng hoạt động 30 ngày, đơn vị đăng kiểm phải có trách nhiệm báo cáo Sở Giao thông vận tải địa phương, Cục Đăng kiểm Việt Nam bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do và thời gian ngừng hoạt động. 

  – Đồng thời thực hiện thông báo tại phòng chờ và trên các phương tiện thông tin đại chúng cho chủ xe được biết. 

  – Đơn vị đăng kiểm phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. 

  – Theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải, đơn vị kiểm định phải chuyển toàn bộ hồ sơ của xe cơ giới do đơn vị quản lý đến đơn vị đăng kiểm khác. 

  3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới như thế nào? 

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: 

  Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau: 

  – Văn bản đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới (theo mẫu số VII). 

  – Bản đối chiếu các quy định về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

  – Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể và mặt bằng nhà xưởng có bố trí dây chuyền và thiết bị kiểm tra. 

  – Danh sách trích ngang nhân lực của đơn vị. 

  – Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị đăng kiểm. 

  – Quyết định bổ nhiệm đối với phụ trách bộ phận kiểm định. 

  – Hợp đồng lao động theo quy định, quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận đối với đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ (bản sao chứng thực) và các văn bằng, chứng chỉ được chứng thực của từng cá nhân. 

  – Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền của địa phương. 

  Bước 2: Nộp hồ sơ: 

  Tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trên sẽ nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông – Xây dựng. 

  Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết: 

  – Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 

  Sở Giao thông vận tải thông báo cho tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm về thời gian kiểm tra, đánh giá thực tế đơn vị đăng kiểm trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

  Xem thêm  Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính thì bị xử lý thế nào?

  – Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ: 

  Sở Giao thông vận tải phải thông báo cho tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

  Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế, thời hạn là 05 ngày làm việc, tính từ ngày thông báo kiểm tra, đánh giá. 

  Kết quả đánh giá được lập thành Biên bản (mẫu quy định tại Phụ lục I Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT). 

  Trường hợp đánh giá đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới (theo mẫu quy định tại Phụ lục II Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT). 

  Trường hợp đánh giá không đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Giao thông vận tải phải thông báo bằng văn bản để tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm khắc phục và tiến hành kiểm tra, đánh giá lại.

  4. Tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới bị tạm đình chỉ khi nào? 

  Trường hợp 1: Tạm đình chỉ 01 tháng: 

  – Không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, yêu cầu cũng như quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm. 

  – Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên.

  – Có 02 lượt đăng kiểm viên bị xử phạt theo quy định.

  Trường hợp 2: bị tạm đình chỉ 03 tháng: 

  – Có từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt theo quy định. 

  – Tiến hành kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

  – Với mục đích gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân mà đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ Giao thông vận tải ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

  – Từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật. 

  – Tiếp tục có những hành vi vi phạm trong thời gian 12 tháng liên tục với một trong các trường hợp sau: 

  + Không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, yêu cầu cũng như quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm. 

  + Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên.

  + Có 02 lượt đăng kiểm viên bị xử phạt theo quy định.

  (căn cứ Điều 10 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT). 

  5. Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới: 

  PHỤ LỤC II

  MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
  (Kèm theo Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ)

  ………1
  ………2
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

  Số: ………3

  Căn cứ Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Nghị định số ……/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

  Căn cứ Biên bản kiểm tra, đánh giá số4 ………, ngày …… tháng …… năm ……

  ………5 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

  Cho:6 ……… Mã số7: ………

  Địa chỉ: …………

  Số dây chuyền kiểm định: …………

  – Dây chuyền số ………; Dây chuyền kiểm định loại ……

  – Dây chuyền số ………; Dây chuyền kiểm định loại ……

  – Dây chuyền số ………; Dây chuyền kiểm định loại ……;

  Khi hoạt động kiểm định, đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo số lượng đăng kiểm viên tối thiểu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

  Ghi chú: ………

   

  …………, ngày …… tháng …… năm ………
  ……………………8
  (Ký tên, đóng dấu)

   Hồ sơ1 gửi kèm (01 bộ) gồm:

  ………


  Nơi nhận:
  – Như trên;
  – …;
  – Lưu…

  ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Hướng dẫn viết: 

  1 Ghi rõ thành phần hồ sơ gửi kèm theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này.

  __________________

  1 Cơ quan chủ quản.

  2 Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

  3 Số giấy chứng nhận.

  4 Số biên bản đánh giá

  5 Thủ trưởng Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

  6 Đơn vị được cấp giấy chứng nhận.

  7 Mã số đơn vị được cấp giấy chứng nhận.

  8 Lãnh đạo Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

  CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI VIẾT: 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. 

  Nghị định số 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 08 tháng 6 năm 2023.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/quy-dinh-ve-thu-tuc-ngung-hoat-dong-kiem-dinh-xe-co-gioi/

   097.110.6895
   097.110.6895