Thay đổi địa chỉ có phải đăng ký lại đề án bảo vệ môi trường

Bài viết Thay đổi địa chỉ có phải đăng ký lại đề án bảo vệ môi trường được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Thay đổi địa chỉ có phải đăng ký lại đề án bảo vệ môi trường không?

  1.1. Đề án bảo vệ môi trường là gì?

  Căn cứ theo quy định của luật bảo vệ môi trường 2020 thì ta có thể xác định được rằng những báo cáo thể hiện những tác động (tác động đến môi trường nước, môi trường không khí, tiếng ồn, môi trường đất) của doanh nghiệp sản xuất trong quá trình hoạt động đến môi trường chính là đề án bảo vệ môi trường .

  Theo đó, có thể hiểu rằng đề án bảo vệ môi trường là hồ sơ cần được hoàn thiện đối với các cơ sở sản xuất, tổ chức kinh doanh có quy mô thuộc diện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động. hoặc xây dựng khi chưa được phê duyệt.

  1.2. Khi thay đổi địa chỉ có phải đăng ký lại đề án bảo vệ môi trường không?

  Để xác định được vấn đề khi thay đổi địa chỉ có phải đăng ký lại đề án bảo vệ môi trường không thì ta căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật bảo vệ môi trường 2020. Theo quy định này thì ta xác định được chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp như là: thay đổi địa điểm hoặc không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.

  Tóm lại, việc thay đổi địa chỉ là một trong hai trường hợp mà pháp luật bắt buộc chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đăng ký lại đề án bảo vệ môi trường.

  2. Quy định chung về đề án bảo vệ môi trường:

  2.1. Đối tượng nào phải lập đề án bảo vệ môi trường?

   Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có hai đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường, cụ thể là:

  Một là, cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại và không có trong các văn bản như quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

  Hai là, cơ sở cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung hoặc thuộc diện phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa có cơ sở.

  2.2. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường:

  Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường được pháp luật quy định rất rõ ràng và chi tiết. Theo đó, thẩm quyền của các cơ quan trong việc thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường  được xác định như sau:

  Thứ nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo ĐTM

  Thứ hai, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở khác thuộc bí mật an ninh, quốc phòng và cơ sở thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt

  Thứ ba, Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt

  Thứ tư, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết của cơ sở trên địa bàn

  2.3 Thời gian thẩm định đề án bảo vệ môi trường là bao lâu?

  Thời gian thẩm định đề án bảo vệ môi trường được xác định như sau:

  Thứ nhất, đối với dự án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì thời gian thẩm định đề án bảo vệ môi trường tối đa 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Thứ hai, đối với dự án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan kháctrên toàn Bộ thì thời gian thẩm định đề án bảo vệ môi trường không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  2.3 Thủ tục đăng ký đề án bảo vệ môi trường:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau đây:

  01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở

  03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường  của dự án, cơ sở

  01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án, cơ sở

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ  bộ hồ sơ như đã nêu trên thì bạn có thể nộp hồ sơ đến ủy ban nhân dân cấp huyện

  Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra và xác minh hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định thì thực hiện việc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Mẫu đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

  (TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN/ PHÊ DUYỆT CƠ SỞ – nếu có)

  (TÊN CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ)

  ĐỀ ÁN

  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

  của …(1)…

  CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP CHỦ CƠ SỞ (2)

  (Người đại diện có thẩm quyền
  ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  CƠ QUAN TƯ VẤN (nếu có) (2)

  (Người đại diện có thẩm quyền
  ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  (Địa danh), Tháng… năm…

  Ghi chú:

  (1) Tên đầy đủ, chính xác của cơ sở (theo văn bản về đầu tư của cơ sở).

  (2) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.

   MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH

  MỞ ĐẦU

  – Cơ sở được thành lập theo quyết định của ai/cấp nào, số và ngày của văn bản hay quyết định thành lập; số và ngày của văn bản đăng ký đầu tư (nếu có); số và ngày của giấy chứng nhận đầu tư (nếu có); các thông tin liên quan khác (sao và đính kèm các văn bản ở phần phụ lục của đề án).

  – Trường hợp địa điểm của cơ sở đặt tại khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải nêu rõ tên của khu/cụm, số và ngày của văn bản chấp thuận của Ban quản lý khu/cụm đó (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án).

  – Nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ sở (thuộc loại nào theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư 26/2015/TT-BTNMT).

  CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ

  1.1. Tên của cơ sở

  Nêu đầy đủ, chính xác tên gọi hiện hành của cơ sở (thống nhất với tên đã ghi ở trang bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường này).

  1.2. Chủ cơ sở

  Nêu đầy đủ họ, tên và chức danh của chủ cơ sở kèm theo chỉ dẫn về địa chỉ liên hệ, phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hòm thư điện tử).

  1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

  – Mô tả vị trí địa lý của cơ sở: Nêu cụ thể vị trí thuộc địa bàn của đơn vị hành chính từ cấp thôn và/hoặc xã trở lên; trường hợp cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thì phải chỉ rõ tên khu/cụm này trước khi nêu địa danh hành chính; tọa độ các điểm khống chế vị trí của cơ sở kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí các điểm khống chế đó.

  – Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế – xã hội có khả năng bị ảnh hưởng bởi cơ sở.

  – Chỉ dẫn địa điểm đang và sẽ xả nước thải của cơ sở và chỉ dẫn mục đích sử dụng nước của nguồn tiếp nhận theo quy định hiện hành (trường hợp có nước thải).

  – Bản đồ hoặc sơ đồ đính kèm để minh họa vị trí địa lý của cơ sở và các đối tượng xung quanh như đã mô tả.

  1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở

  – Nhóm các hạng mục về kết cấu hạ tầng, như: đường giao thông, bến cảng, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, các kết cấu hạ tầng khác (nếu có);

  – Nhóm các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, như: văn phòng làm việc, nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, bãi tập kết nguyên liệu và các hạng mục liên quan khác;

  – Nhóm các hạng mục về bảo vệ môi trường, như: quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại (nơi lưu giữ, nơi trung chuyển, nơi xử lý, nơi chôn lấp); xử lý nước thải; xử lý khí thải; chống ồn, rung; chống xói lở, xói mòn, sụt, lún, trượt, lở đất; chống úng, ngập nước; các hạng mục về bảo vệ môi trường khác.

  1.5. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở

  – Quy mô/công suất.

  – Thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động; dự kiến đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động (đối với cơ sở quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 15 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT).

  1.6. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở

  Mô tả tóm tắt công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở kèm theo sơ đồ minh họa, trong đó có chỉ dẫn cụ thể vị trí của các dòng chất thải và/hoặc vị trí có thể gây ra các vấn đề môi trường không do chất thải (nếu có).

  Xem thêm  Lập di chúc nhưng không cho phép bán di sản có được không?

  1.7. Máy móc, thiết bị

  Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành; đang và sẽ lắp đặt (đối với cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT) với chỉ dẫn cụ thể về: Tên gọi, nơi sản xuất, năm sản xuất, tình trạng khi đưa vào sử dụng (mới hay cũ, nếu cũ thì tỷ lệ còn lại là bao nhiêu).

  1.8. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu

  Liệt kê từng loại nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất cần sử dụng với chỉ dẫn cụ thể về: Tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

  Nêu cụ thể khối lượng điện, nước và các vật liệu khác cần sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

  1.9. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua

  – Nêu tóm tắt tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong quá trình hoạt động.

  – Lý do đã không lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường trước đây.

  – Hình thức, mức độ đã bị xử phạt vi phạm hành chính và xử phạt khác về môi trường (nếu có).

  – Những tồn tại, khó khăn (nếu có).

  Yêu cầu: Trường hợp đã bị xử phạt, phải sao và đính kèm các văn bản xử phạt vào phần phụ lục của bản đề án.

  CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ, CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  2.1. Các nguồn phát sinh chất thải

  2.1.1. Nước thải

  2.1.2. Chất thải rắn thông thường

  2.1.3. Chất thải nguy hại

  2.1.4. Khí thải

  Yêu cầu đối với các nội dung từ mục 2.1.1 đến mục 2.1.4:

  Mô tả rõ từng nguồn phát sinh chất thải kèm theo tính toán cụ thể về: Hàm lượng thải (nồng độ) của từng thông số đặc trưng cho cơ sở và theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng; tổng lượng/lưu lượng thải (kg, tấn, m3) của từng thông số đặc trưng và của toàn bộ nguồn trong một ngày đêm (24 giờ), một tháng, một quý và một năm. Trường hợp cơ sở có từ 02 điểm thải khác nhau trở lên ra môi trường thì phải tính tổng lượng/lưu lượng thải cho từng điểm thải.

  2.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

  Mô tả rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung.

  2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế – xã hội

  – Mô tả các vấn đề môi trường do cơ sở tạo ra (nếu có), như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; suy thoái các thành phần môi trường vật lý và sinh học; biến đổi đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường khác;

  Các nội dung trong mục 2.1 và 2.2. phải thể hiện rõ theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:

  – Giai đoạn vận hành/hoạt động hiện tại.

  – Giai đoạn vận hành/hoạt động trong tương lai theo kế hoạch đã đặt ra (nếu có).

  – Giai đoạn đóng cửa hoạt động (nếu có).

  2.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

  2.3.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa

  2.3.2. Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

  2.3.3. Công trình, thiết bị xử lý khí thải

  2.3.4. Các biện pháp chống ồn, rung

  2.3.5. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

  2.3.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

  Trong các nội dung trong các mục từ 2.3.1. đến 2.3.6, cần nêu rõ:

  – Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu kể cả các hóa chất (nếu có) đã, đang và sẽ sử dụng cho việc vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo chỉ dẫn cụ thể về: tên thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

  – Quy trình công nghệ, quy trình quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải, hiệu quả xử lý và so sánh kết quả với các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành.

  – Trường hợp thuê xử lý chất thải, phải nêu rõ tên, địa chỉ của đơn vị nhận xử lý thuê, có hợp đồng về việc thuê xử lý (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của đề án).

  – Đánh giá hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội khác và so sánh với các quy định hiện hành.

  2.4. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

  Áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

  CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải

  – Biện pháp giải quyết tương ứng và có thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giải quyết. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của cơ sở phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

  – Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có các kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

  3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác

  Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giảm thiểu tác động xấu đó.

  Trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của cơ sở thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

  3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

  – Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng khí thải, nước thải và những thông số ô nhiễm đặc trưng có trong khí thải, nước thải đặc trưng cho cơ sở, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành, với tần suất tối thiểu một (01) lần/06 tháng.

  Không yêu cầu chủ cơ sở giám sát nước thải đối với cơ sở có đấu nối nước thải để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

  – Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.

  Yêu cầu:

  – Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ kết quả của việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của cơ sở đang hoạt động và phân tích các nguyên nhân của các kết quả đó.

  – Đối với đối tượng lập lại đề án bảo vệ môi trường, trong nội dung của phần III Phụ lục này, cần nêu rõ các thay đổi về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

  – Ngoài việc mô tả biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường như hướng dẫn tại mục 3.1 và 3.2 Phụ lục này, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường mang tính công trình phải được liệt kê dưới dạng bảng, trong đó nêu rõ chủng loại, đặc tính kỹ thuật, số lượng cần thiết và kèm theo tiến độ xây lắp cụ thể cho từng công trình.

  – Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở hiện hữu và mối liên hệ của các công trình này với hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở cải tạo, nâng cấp, nâng công suất.

  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

  Kết luận

  Phải kết luận rõ:

  – Đã nhận dạng, mô tả được các nguồn thải và tính toán được các loại chất thải, nhận dạng và mô tả được các vấn đề về môi trường và kinh tế – xã hội;

  – Tính hiệu quả và khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; giải quyết được các vấn đề về môi trường và kinh tế – xã hội phát sinh từ hoạt động của cơ sở.

  Kiến nghị

  Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở.

  Cam kết

  – Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;

  – Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt đề án;

  – Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

  – Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

  PHỤ LỤC

  Phụ lục 1: Các văn bản liên quan

  Phụ lục 1.1. Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến sự hình thành cơ sở

  Phụ lục 1.2. Bản sao các văn bản về xử lý vi phạm về môi trường (nếu có)

  Phụ lục 1.3. Bản sao các phiếu kết quả phân tích về môi trường, hợp đồng xử lý về môi trường (nếu có)

  Phụ lục 1.4. Bản sao các văn bản khác có liên quan (nếu có)

  Phụ lục 2: Các hình, ảnh minh họa (trừ các hình, ảnh đã thể hiện trong bản đề án)

  Từng văn bản, hình, ảnh trong phụ lục phải được xếp theo thứ tự rõ ràng với mã số cụ thể và đều phải được dẫn chiếu ở phần nội dung tương ứng của bản đề án.

  Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ cơ sở ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ cơ sở ở trang cuối cùng.

  Văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  Luật bảo vệ môi trường 2020

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/thay-doi-dia-chi-co-phai-dang-ky-lai-de-an-bao-ve-moi-truong/

   097.110.6895
   097.110.6895