Thay đổi người đại diện theo pháp luật, giám đốc công ty

91 / 100

Người đại diện theo pháp luật là gì? Khái niệm về người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ? Quy định theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ? Quy định theo pháp luật

Theo điều 13 của Luật doanh nghiệp 2014: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật“. Hiểu đơn giản, công ty có tư cách pháp nhân tuy nhiên không thể tự thực hiện các giao dịch do vậy cần 1 người để thực hiện các công việc này dưới danh nghĩa công ty.

Chức danh của người đại diện theo pháp luật trong công ty

Theo quy định hiện nay, người đại diện theo pháp luật trong công ty có thể ứng với nhiều chức danh khác nhau.
– Đại diện theo pháp luật của công ty TNHH: Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc…chủ tịch công ty…
– Đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần: Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc…

Tuy nhiên cần lưu ý:
– Trong công ty cố phẩn nếu có 2 đại diện theo pháp luật thì chủ tịch HĐQT và giám đốc/tổng giám đốc dương nhiên là đại diện nếu điều lệ không quy định khác (K2 điều 134 Luật doanh nghiệp 2014).

Các trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thay đổi đại diện theo pháp luật sang người khác

Thông thường người đại diện theo pháp luật của công ty thường được các đơn vị để chức danh giám đốc. Trường hợp này nếu việc thay đổi đại diện không làm thay đổi chức danh cũ

Thêm mới người đại diện theo pháp luật, bổ sung người đại diện theo pháp luật

Theo quy định hiện hành, một doanh nghiệp có thể có nhiều hơn 1 đại diện theo pháp luật. Do vậy, có thể thay đổi từ 1 người đại diện thành 2 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật ví dụ:

 • Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật là giám đốc
 • Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật là tổng giám đốc
 • Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật là chủ tịch hội đồng thành viên (chủ tịch HĐTV)

Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật là chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch HĐQT)

Loại bỏ, bớt người đại diện theo pháp luật

Tương tự như trường hợp bổ sung người đại diện theo pháp luật, hoàn toàn có thể thay đổi đại diện bằng cách lược bỏ hoặc bớt người đại diện theo pháp luật của công ty

Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật trong công ty

Chuyển đổi giám đốc thành chủ tịch hội đồng quản trị hoặc các chức danh khác nhau mà người đại diện theo pháp luật có thể có

Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật của công ty

Theo quy định tại điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP khi thay đổi đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Thông báo thay đổi đại diện theo pháp luật (Mẫu II-2 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của đại diện theo pháp luật
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
  Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.
 • Văn bản uỷ quyền và bản sao giấy tờ cá nhân của người nộp hồ sơ

Lưu ý: Đối với hồ sơ thay đổi đại diện theo pháp luật thì chữ ký trên thông báo và văn bản uỷ quyền là của chủ tịch HĐQT/HĐTV, chủ tịch công ty (không phải chữ ký của đại diện theo pháp luật cũ)

Trình tự thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi đại diện tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
Bước 2: Trong vòng 3 ngày làm việc phòng ĐKKD xem xét hồ sơ và chấp thuận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ không hợp lệ phòng ra thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung
Bước 3: Sửa đổi bổ sung hoặc nhận kết quả là đăng ký kinh doanh mới

Lệ phí thay đổi đại diện theo pháp luật: 50.000 VNĐ (Miễn phí 100% nếu thực hiện qua mạng). Xem thêm:
– Đăng ký kinh doanh sử dụng chữ ký số
– Đăng ký kinh doanh sử dụng tài khoản ĐKKD

Một số vấn đề về người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật không?

Hiện tại luật DN 2014 không hạn chế số lượng người đại diện theo pháp luật, do vậy doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Một người được đại diện pháp luật cho nhiều công ty không?

Theo quy định điều 116 của Luật DN 2005 thì: “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác“. Tuy nhiên, hạn chế này tại luật DN 2014 đã không còn nên một người có thể đồng thời làm đại diện cho nhiều công ty

Thay đổi đại diện là giám đốc có cần thẻ tạm trú hoặc chứng minh tạm trú không?

Theo quy định công ty phải có ít nhất 1 người đại diện cư trú tại Việt Nam. Do vậy nếu công ty có 1 đại diện thì người đó phải cú trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc thay đổi trên đăng ký kinh doanh dựa theo cam kết của doanh nghiệp nên không cần cung cấp tài liệu chứng minh cư trú trong hồ sơ thay đổi đại diện

Thay đổi người đại diện theo pháp luật bị chết?

– Trường hợp người đại diện bị chết, đột tự thì trình tự thay đổi đại diện vẫn bình thường (chủ tịch công ty ký trên hồ sơ).
– Trường hợp đại diện đồng thời là thành viên, cổ đông thì cần làm thêm thủ tục thừa kế trước khi tiến hành họp thay đổi đại diện. Xem thêm quy định họp hội đồng thành viên khi thành viên công ty qua đời

Trường hợp thay đổi đại điện là chủ tịch (HĐTV/ĐHĐCĐ) thì chủ tịch cũ hay mới ký trên hồ sơ thay đổi đại diện

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm xảy ra thay đổi. Do đó trong thời gian chuyển nhượng và bầu chủ tịch hội đồng quản trị mới. Thì trong thời gian này người mới đã giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Như vậy đối với các trường hợp thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị thì người ký trên các thông báo thay đổi sẽ là chủ tịch mới.
Lưu ý: Trong một số trường hợp nếu soạn biên bản họp có nội dung “thời điểm thực hiện thay đổi kể từ ngày sở kế hoạch đầu tư chấp thuận nội dung thay đổi” thì người ký trên các thông báo sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị cũ.

Trong quá trình thay đổi đại diện thì việc ký hợp đồng do đại diện cũ hay đại diện mới ký?

Theo quy định về việc thay đổi ĐKKD trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi thì việc đăng ký thay đổi đại diện cũng phải thực hiện theo quy định trên, do vậy thời điểm đại diện mới được ghi nhận trên quyết định thì đại diện mới sẽ ký trên hồ sơ của công ty. Trên thực tế làm hồ sơ tại các phòng ĐKKD thì vẫn yêu cầu đại diện cũ ký

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật qua mạng?

Trình tự thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn trên, cách nộp hồ sơ tham khảo các cách thức nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh để có thể thực hiền hồ sơ thay đổi đại diện

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan thuế?

Đối với các doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 không cần làm thủ tục gì với cơ quan thuế do phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi các thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật tới cơ quan thuế mà không phải là doanh nghiệp

Chức danh của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật có thể giữ các chức danh như: Giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, trường phòng…Tuy nhiên cần lưu ý khi thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần theo khoản 2 điều 134 luật doanh nghiệp 2014
Điều 134. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần
2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài?

Theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp bắt buộc phải có ít nhất 1 người đại diện theo pháp luật cư trú thường xuyên ở Việt Nam. Do vậy, nếu chỉ có một đại diện theo pháp luật là người nước ngoài thì người đó phải có địa chỉ cư trú tại Việt Nam

Xem thêm: Thành lập công ty trọn góiTƯ VẤN – HỖ TRỢ PHÁP LÝ – ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Hotline tư vấn 24h: 0985.95.2102
Email: luatgiabui2018@gmail.com
https://luatgiabui.com/

?Với phương châm: UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP
?Với 20 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về Doanh nghiệp và đầu tư từ nước ngoài
?Với đội ngũ các luật sư chuyên nghiệp

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ☎️

⚖️Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ thủ tục trong 6 tháng đầu tiên mới thành lập.
⚖️Tư vấn thay đổi ,chuyển đỏi, sáp nhập giải thể Doanh nghiệp
⚖️Tư vấn đầu tư, sở hữu trí tuệ, tư vấn quản trị doanh nghiệp
⚖️Dịch vụ kế toán, dịch vụ khai báo thuế chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm.
⚖️Dịch vụ chữ ký số (token).
⚖️Đặt in hóa đơn nhanh chóng.
⚖️Dịch vụ làm sổ đỏ, đăng ký biến động đất đai
⚖️Tư vấn tranh chấp hợp đồng thương mại, dân sự….
⚖️Luật sư tranh tụng, soạn thảo đơn từ, thỏa thuận, hợp tác liên doanh, thừa kế, di chúc ….

91 / 100

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

Thủ tục thành lập công ty 2020

Thành lập công ty là bước đầu để dẫn đến thành công. Hãy đến với Luật gia bùi, chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng:
✔Thành lập trọn gói
✔ Giá rẻ
✔ Nhanh nhất
✔ Miến phí thuế môn bài
✔ Uy tín – Chất lượng

Xem chi tiết

Thành lập công ty TNHH một thành viên

♥♥♥ Điều kiện thành lập công ty:
Cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty một thành viên cần đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định. Tuy nhiên không phải cá nhân, tổ chức nào cũng biết hoặc hiểu hết các điều kiện để thành lập công ty là gì.

Xem chi tiết

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2020

Căn cứ pháp lý về việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Đối tượng áp dụng về việc thành lập công ty có vốn nước nước ngoài.
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Hồ sơ Nhà đầu tư nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm:…….

Xem chi tiết

Tại sao phải thành lập công ty?

91 / 100 Powered by Rank Math SEO Tại sao phải thành lập công ty? […]

Xem chi tiết

Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty nhanh nhất

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác, bao gồm bạn hàng, đối tác, người lao động trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Xem chi tiết

Thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh do bị mất, cháy, hỏng

87 / 100 Powered by Rank Math SEO Vì nhiều lý do khác nhau, doanh […]

Xem chi tiết
Đăng lúc 29/03/20 bởi Bùi Thúy Trong Đăng ký kinh doanh