Thông báo niêm yết mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bài viết Thông báo niêm yết mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một loại giấy tờ quan trọng xác định xem ai là người đang quản lí sử dụng mảnh đất, tình trạng pháp lí của mảnh đất ra sao? Việc hi hữu có thể xảy ra nếu bạn không may làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. Điều này có thể kéo theo nhiều hệ lụy pháp lí sau đó. Vì vậy bạn cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc bị mất của mình và xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. Sau đây là một số hướng dẫn về trình tự thủ tục thông báo niêm yết mất giấy chứng nhận công đoạn quan trọng của thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai 2013;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

1. Mẫu thông báo niêm yết mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

ỦY BAN NHÂN DÂNPHƯỜNG/XÃ…..
Số: …../TB-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …..  tháng ….. năm 20…..

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất đứng tên ông/bà….địa chỉ….quận/huyện….thành phố….

– Căn cứ Luật số: 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

– Căn cứ quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 18  tháng 12  năm 2015 Ban hành Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội;

– Thực hiện thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

UBND phường/xã nhận được đơn của ông/bà, ….hộ khẩu thường trú tại………..đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số……, tờ bản đồ số…., diện tích….., có địa chỉ tại………do UBND quận/huyện cấp ngày…… đứng tên ông/bà…..Do gia đình để mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên (gia đình có xác nhận của công an phường/xã……….ngày).

UBND phường/xã niêm yết côgn khai thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông/bà……thửa đất đất số……, tờ bản đồ số…., diện tích….., có địa chỉ tại………do UBND quận/huyện cấp ngày……

Địa điểm niêm yết: Tại UBND phường/xã……..và tổ dân phố…..

Thời gian niêm yết: 30 ngày kể từ ngày…….đến hết ngày………..

Mọi ý kiến thắc mắc, kiến nghị về việc niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông/bà….. gửi về UBND phường/xã để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:

– Chi nhánh văn phòng ĐKQSDĐ quận/huyện;

– TT Đảng ủy – HĐND – UBND phường/xã….

–  Ông/bà….;

–  Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

2. Trình tự thủ tục hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận sổ đỏ: 

Niêm yết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã đối với trường hợp ban cần cấp đổi giấy chứng nhận thành giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và giấy chứng nhạn quyền sở hữu công trình xây dựng mà bạn bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên cũng có trường hợp cá biệt rằng nếu bạn mất sổ đỏ vì lý do bất khả kháng thì khi cấp đổi bạn không cần thiết phải thông báo niêm yết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ cần đưa tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Trường hợp bị mất sổ đỏ thì thông báo niêm yết được thực hiện như sau: Căn cứ theo Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị thất lạc nêu trên: Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã bị mất:

Xem thêm  Mẫu đơn tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt xe máy và cách nộp đơn

Trường hợp 1: Hộ gia đình và cá nhân, tổ chức khác: Phải khai báo với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất biết mình bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, kể cả trường hợp mất giấy vì tai nạn, căn cứ.

Trường hợp 2: Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

Phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Thời hạn niêm yết cũng như đăng tin: 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của  cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mới tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT theo đó muốn xin cấp lại Giấy chứng nhận đối với trường hợp bị mất thì cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

+ Giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày cho hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hoả hoạn cần có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về tình hình thiên tai, hoả hoạn đó.

Tuy nhiên, như đã hướng dẫn các trường hợp bị mất vì hoả hoạn thiên tai chỉ cần chuẩn bị đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT mà không cần chuẩn bị Giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày.

3. Trách nhiệm và thời hạn trả kết quả hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ của cơ quan có thẩm quyền: 

Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền có nhiệm vụ:

Thứ nhất: Kiểm tra hồ sơ; lập sổ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính và không trích đo địa chính thửa đất;

Thứ hai: Lập hồ sơ gửi cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này để yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận bị mất, hoặc ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Tứ ba: Chỉnh lý, cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Thứ tư: Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến người đã cấp hoặc gửi UBND cấp xã nơi trao trong trường hợp giải quyết hồ sơ tại cấp xã.

Như vậy sau thời gian thông báo hoặc đăng tin 30 ngày bạn có thể làm hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Thời hạn hoàn trả kết quả hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất:

Căn cứ theo quy định tại điểm q Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian cấp lại sổ đỏ bị mất là không hơn không đến 10 ngày. Đối với các xã miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và địa bàn có hoàn cảnh kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian này sẽ tăng lên 10 ngày, trừ trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai. Tức tổng là 20 ngày trong trường hợp thông thường là cơ quan có thầm quyền đã không hoàn trả lại cho công dân.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/thong-bao-niem-yet-mat-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat/

097.110.6895
097.110.6895