Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

Bài viết Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến:

  Căn cứ khoản 1 Điều 43 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng được bổ sung bởi khoản 15 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình không theo tuyến, bao gồm những giấy tờ sau:

  Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (mẫu theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP);

  Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

  – Đối với trường hợp xây dựng công trình không theo tuyến không thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng phải có những loại giấy tờ sau:

  + Quyết định phê duyệt dự án;

  + Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ của bản vẽ thiết kế cơ sở (phải được đóng dấu xác nhận kèm theo) (nếu có);

  + Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng;

  + Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và những tài liệu, bản vẽ đã được thẩm duyệt kèm theo theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

  + Văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong bộ hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở mà đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, gồm:

  + Sơ đồ vị trí tuyến công trình;

  + Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình;

  + Bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình;

  + Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng;

  + Các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình;

  + Bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

  Hợp đồng thuê đất hợp pháp: nếu như chủ đầu tư xây công trình không theo tuyến thuê đất để đầu tư xây dựng.

  Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình, bộ phận công trình (hoặc bổ sung hợp đồng thuê công trình, bộ phận công trình nếu như chủ đầu tư công trình không theo tuyến thuê công trình, bộ phận công trình để đầu tư xây dựng) hợp pháp: áp dụng với trường hợp chủ đầu tư xây dựng không theo tuyến gắn vào công trình, bộ phận của công trình hiện hữu;

  Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình và bản vẽ thể hiện giải pháp liên kết của công trình với công trình hiện hữu.

  Bản sao hoặc mã số chứng chỉ hành nghề của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

  Bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được cấp theo quy định.

  2. Nộp hồ sơ:

  Chủ công trình xây dựng không theo tuyến nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng bằng một trong các phương thức nộp hồ sơ sau:

  Nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng;

  Nộp hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến là:

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến đối với công trình xây dựng thuộc các đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng ở trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thực hiện việc phân cấp, ủy quyền cho những cơ quan sau có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này:

  + Sở Xây dựng;

  + Ban quản lý khu công nghiệp;

  + Khu chế xuất;

  + Khu công nghệ cao;

  + Khu kinh tế;

  + Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến cấp III, cấp IV trên địa bàn do mình quản lý.

  3. Giải quyết hồ sơ:

  3.1. Tiếp nhận hồ sơ:

  Cơ quan có thẩm quyền nêu trên cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến có trách nhiệm:

  Xem thêm  Giải quyết tranh chấp đòi lại nhà đất người vượt biên bỏ lại

  Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến;

  Kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến;

  Ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định;

  Hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

  3.2. Thẩm định hồ sơ:

  – Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

  – Khi thẩm định hồ sơ xin giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng với các quy định của pháp luật hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần (thông báo bằng văn bản) cho chủ đầu tư công trình không theo tuyến bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

  – Trường hợp hồ sơ xin giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo của cơ quan chức năng có thẩm quyền thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền đã ra thông báo phải có trách nhiệm thông báo lần 02 bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư công trình không theo tuyến tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến.

  – Chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo lần 02.

  – Trường hợp việc bổ sung hồ sơ xin giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến vẫn không đáp ứng được những nội dung theo thông báo của cơ quan chức năng có thẩm quyền thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm thông báo (thông báo bằng văn bản) đến chủ công trình không theo tuyến lý do không cấp giấy phép xây dựng.

  3.3. Đối chiếu điều kiện:

  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 để tiến hành gửi văn bản lấy các ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực khác mà có liên quan đến công trình không theo tuyến theo quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm tra những nội dung cơ quan, tổ chức thẩm định, thẩm duyệt, thẩm tra theo đúng các quy định của pháp luật được thực hiện như sau:

  Đối chiếu sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng công trình không theo tuyến tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với thiết kế cơ sở được những cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và có đóng dấu xác nhận đối với những công trình xây dựng không theo tuyến thuộc dự án có yêu cầu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng;

  Kiểm tra sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng công trình không theo tuyến tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với công trình xây dựng không theo tuyến thuộc đối tượng có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy;

  Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của báo cáo kết quả thẩm tra đối với công trình xây dựng không theo tuyến có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế.

  3.4. Cấp giấy phép xây dựng:

  Trong thời gian 12 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy các ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực khác, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến phải có trách nhiệm trả lời (việc trả lời phải bằng văn bản) về các nội dung thuộc về chức năng quản lý của mình.

  Sau thời hạn 12 ngày, nếu như các cơ quan trên không có ý kiến thì sẽ được coi là đã đồng ý và buộc phải chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.

  Cơ quan cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  – Luật Xây dựng 2014;

  – Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

  – Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  – Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-xay-dung-cong-trinh-khong-theo-tuyen/

   097.110.6895
   097.110.6895