Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản

Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản

Bài viết Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản:

  1. Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản:

  Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán các tài sản khác gắn liền với đất sang đăng ký thế chấp đối với nhà ở, thế chấp đối với các tài sản khác gắn liền với đất là thủ tục đăng ký theo yêu cầu của người sở hữu tài sản.

  Trường hợp đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở tại trung tâm đăng ký giao dịch, các tài sản mà có yêu cầu chuyển sang thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai hoặc là chuyển sang thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận mà có cùng bên nhận bảo đảm thì người yêu cầu đăng ký sẽ có thể yêu cầu làm thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang thành thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai hoặc thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận.

  Trường hợp đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ theo đúng quy định của Luật Nhà ở mà sau đó bên thế chấp lại được cấp Giấy chứng nhận, bên thế chấp và bên nhận thế chấp đã có thỏa thuận về việc tiếp tục thế chấp nhà ở đồng thời bổ sung thế chấp quyền sử dụng đất thì sẽ có thể yêu cầu làm thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang thành thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai hoặc thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận và đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

  Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản của hai trường hợp trên được thực hiện như sau:

  1.1. Chuẩn bị hồ sơ:

  Chủ sở hữu tài sản chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

  – Phiếu yêu cầu (phiếu theo Mẫu số 05a tại Phụ lục Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm) (01 bản chính);

  – Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính);

  – Hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

  – Hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) đối với trường hợp chuyển tiếp sang thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, trừ trường hợp là hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở đã có các nội dung về chuyển tiếp sang thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;

  – Hợp đồng thế chấp nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) đối với chuyển tiếp sang thế chấp nhà ở mà đã được cấp Giấy chứng nhận, trừ trường hợp chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp nhà ở mà đã được cấp Giấy chứng nhận mà hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở đã có các nội dung thỏa thuận về việc chuyển tiếp đăng ký sang thế chấp nhà ở trong trường hợp nhà ở này cũng đã được cấp Giấy chứng nhận và hợp đồng này đã được công chứng, chứng thực;

  – Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận.

  1.2. Nộp hồ sơ:

  Nộp hồ sơ đã chuẩn bị nêu trên lên văn phòng đăng ký đất đai bằng một trong các hình thức nộp hồ sơ sau:

  – Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;

  – Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;

  – Qua thư điện tử (áp dụng đối với người đã được cấp tài khoản đăng ký trực tuyến).

  1.3. Giải quyết hồ sơ:

  – Tiếp nhận hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đăng ký được nộp bằng bản giấy mà hợp lệ thì người tiếp nhận sẽ ghi vào sổ tiếp nhận, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

  + Trường hợp hồ sơ đăng ký được nộp qua hệ thống đăng ký trực tuyến, cơ quan đăng ký tiếp nhận yêu cầu tiến hành kiểm tra hồ sơ thông qua giao diện trực tuyến. Nếu như hồ sơ đăng ký hợp lệ thì phản hồi tự động xác nhận về việc các tổ chức, cá nhân đã gửi thành công và thông báo về thời điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc là thực hiện việc phản hồi này, thông báo này theo cách thức khác, bao gồm:

  Xem thêm  U là trời là gì? Ý nghĩa, nguồn gốc từ U trời trên Facebook?

  ++ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký;

  ++ Qua dịch vụ bưu chính;

  ++ Qua cách thức điện tử trong trường hợp pháp luật có quy định; cách thức khác do mà cơ quan đăng ký và người yêu cầu đăng ký thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

  – Giải quyết hồ sơ:

  – Trường hợp chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai hoặc là sang đăng ký thế chấp tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ ghi, cập nhật nội dung được đăng ký chuyển tiếp vào sổ đăng ký thế chấp các tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Thời điểm đăng ký sẽ được ghi theo thời điểm đăng ký thế chấp quyền tài sản thể hiện ở trên văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc là từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất;

  – Trường hợp chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp nhà ở đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận hoặc là sang đăng ký thế chấp tài sản khác gắn liền với đất đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ ghi, cập nhật các nội dung được đăng ký chuyển tiếp vào sổ địa chính và Giấy chứng nhận. Thời điểm đăng ký sẽ được ghi theo thời điểm đăng ký thế chấp quyền tài sản thể hiện ở trên văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc là từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất;

  – Gửi bản sao Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp thể hiện các nội dung trên và giấy tờ quy định cho Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản để thực hiện việc xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc là xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất.

  2. Thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản:

  Cơ quan đăng ký có trách nhiệm giải quyết hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu như thời điểm nhận hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản sau 15 giờ cùng ngày thì sẽ có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo.

  Trong trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng dẫn đến phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản thì thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản hợp lệ. Trong trường hợp này thì cơ quan đăng ký phải thông báo có nêu rõ về lý do cho người yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản bằng bản giấy hoặc văn bản điện tử hoặc là bằng hình thức khác thuận lợi cho người yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản và phù hợp với điều kiện của cơ quan đăng ký ngay khi có lý do chính đáng.

  Trường hợp hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà đã được nộp thông qua Bộ phận Một cửa, Ủy ban nhân dân cấp xã thì thời hạn giải quyết hồ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản sơ được tính từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

  3. Lưu ý về khoảng thời gian không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản: 

  Thời gian không tính vào thời hạn nêu trên bao gồm:

  + Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống đăng ký trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng internet dẫn đến cơ quan đăng ký không thể thực hiện được việc đăng ký theo thủ tục và thời hạn quy định đã nêu trên.

  + Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng khác theo văn bản hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền dẫn đến việc cơ quan đăng ký không thể thực hiện được việc đăng ký theo thủ tục và thời hạn quy định đã nêu trên.

  Nếu như xảy ra các trường hợp này thì cơ quan đăng ký phải thông báo ngay trong ngày làm việc xảy ra sự kiện hoặc thông báo ngay trong ngày làm việc nhận được văn bản hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo hình thức là niêm yết tại trụ sở cơ quan đăng ký và đăng tải lên trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước, của cơ quan đăng ký (nếu như có) hoặc bằng hình thức khác thuận lợi cho người yêu cầu đăng ký và phù hợp với điều kiện của cơ quan đăng ký.

  Những văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/thu-tuc-chuyen-tiep-dang-ky-the-chap-quyen-tai-san/

   097.110.6895
   097.110.6895