Tiêu chuẩn cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Bài viết Tiêu chuẩn cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm những ai?

  1. Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm những ai?

  Cán bộ Đoàn là những người được bầu, được bổ nhiệm hoặc tự nguyện đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các cấp. Các cấp Đoàn Thanh niên bao gồm Đoàn cơ sở, Đoàn xã, Đoàn huyện, Đoàn tỉnh/thành phố và Đoàn Trung ương. Cán bộ Đoàn có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khác để tạo điều kiện cho các hoạt động phong trào của Đoàn phát triển, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, cán bộ Đoàn còn có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, động viên các đoàn viên trẻ tham gia tích cực các hoạt động xã hội, tình nguyện và học tập để phát triển bản thân và góp phần vào xã hội.

  Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là các cán bộ được bổ nhiệm và công nhận bởi Đảng Cộng sản Việt Nam để quản lý và phát triển các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các cán bộ này có thể bao gồm:

  – Chủ tịch Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: người đứng đầu Đoàn và chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về các hoạt động của Đoàn.

  – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn: các thành viên quản lý và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn trên toàn quốc.

  – Trưởng ban chuyên môn: người chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn của Đoàn, ví dụ như hoạt động văn hóa, giáo dục, tuyên truyền, hoạt động tình nguyện, v.v.

  – Cán bộ quản lý các cấp Đoàn: bao gồm cán bộ quản lý Đoàn trường, Đoàn xã, Đoàn huyện, Đoàn tỉnh, Đoàn Trung ương, v.v. Tùy theo cấp độ quản lý, các cán bộ này có thể có các chức danh khác nhau, ví dụ như Bí thư Đoàn, Chủ tịch Đoàn, Phó Chủ tịch Đoàn, v.v.

  Lưu ý rằng danh sách này không hoàn chỉnh và có thể thay đổi tùy theo thời điểm và ngữ cảnh cụ thể.

  Theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-TW ngày 08/2/2010, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (viết tắt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) có các đối tượng sau đây được xem là cán bộ đoàn:

  – Những người giữ chức danh bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở trở lên.

  – Những người làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn và trực tiếp tham gia vào các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, phong trào Thanh thiếu niên từ cấp huyện trở lên.

  – Trợ lý thanh niên và cán bộ ban Thanh niên trong Quân đội nhân dân; uỷ viên ban công tác Thanh niên các cấp trong Công an nhân dân.

  2. Tiêu chuẩn chung cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh?

  Theo Chương III của Quy chế được ban hành cùng với Quyết định số 289/QĐ-TW ngày 08/2/2010, các tiêu chuẩn cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được quy định như sau:

  Tiêu chuẩn cán bộ đoàn được xác định cụ thể theo tinh thần Nghị quyết của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII), bao gồm:

  – Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, phục vụ nhân dân tận tình, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  – Có phẩm chất đạo đức tốt, chính trực, kinh tế, công bằng, chăm chỉ, không vụ lợi. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

  – Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu công việc được giao.

  – Trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc tham gia hoạt động phong trào thanh thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận.

  – Có sức khỏe tốt, ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận; tuổi cán bộ đoàn được quy định theo chức vụ được giao và có thể được điều chỉnh từ 1 đến 2 tuổi để phù hợp với yêu cầu công tác cụ thể.

  3. Tiêu chuẩn các vị trí cụ thể cho cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh?

  3.1. Tiêu chuẩn Bí thư Trung ương Đoàn và Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn:

  * Bí thư Trung ương Đoàn

  Bí thư Trung ương Đoàn cần có kiến thức vững và khả năng áp dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo và chỉ đạo công tác đoàn. Người đảm nhiệm cần có kinh nghiệm thực tế, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Đoàn.

  Xem thêm  Theo quy định tại ngã tư, nơi giao nhau xe nào được đi trước?

  Ngoài ra, người đảm nhiệm cần có tư duy chiến lược về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, là một cán bộ tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, có phong cách lãnh đạo và khả năng điều hành tốt công việc. Yêu cầu trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

  Người đảm nhiệm giữ chức vụ lần đầu không quá 40 tuổi và giữ chức vụ không quá 42 tuổi. Họ cần có kinh nghiệm thực tiễn công tác trong một trong các cương vị: cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương; Bí thư, phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh; trưởng, phó các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn.

  Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phải là tấm gương tiêu biểu trong Đoàn và đối với thanh niên cả nước, độ tuổi sẽ được cấp quản lý quyết định theo yêu cầu công tác.

  * Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

  – Có kiến thức vững vàng cũng như khả năng áp dụng thành công quan điểm, chiến lược của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước trong việc chỉ đạo và thực hiện các hoạt động của tổ chức Đoàn;

  – Sở hữu kinh nghiệm thực tế, khả năng đề xuất, tham gia xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn; có phong cách lãnh đạo, khả năng điều hành hiệu quả công việc.

  – Tốt nghiệp đại học trở lên, có trình độ chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

  – Độ tuổi không quá 37 tuổi khi giữ chức vụ lần đầu và không quá 42 tuổi khi giữ chức vụ.

  3.2. Tiêu chuẩn Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh:

  * Bí thư:

  Bí thư cần có kiến thức sâu rộng và khả năng áp dụng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước để chỉ đạo hoạt động của đoàn. Ngoài ra, họ cần có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng đề xuất và tham gia vào xây dựng các chính sách, đường lối và pháp luật của Đảng, Nhà nước và đoàn tại địa phương. Bí thư cần có phong cách lãnh đạo và khả năng điều hành tốt công việc, là một trong những cán bộ tiêu biểu trong lĩnh vực công tác của địa phương hoặc đơn vị. Họ cần có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân. Bí thư lần đầu giữ chức vụ không quá 35 tuổi và giữ chức vụ không quá 40 tuổi. Để được tuyển chọn, ứng viên cần có kinh nghiệm thực tiễn làm việc trong các vị trí lãnh đạo, quản lý tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc làm Bí thư hoặc phó Bí thư đoàn cấp huyện, hoặc làm Trưởng hoặc phó các ban, đơn vị trực thuộc tỉnh hoặc thành Đoàn.

  * Phó bí thư:

  – Phó bí thư cần phải có kiến thức vững và khả năng áp dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đoàn. Họ cũng cần có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của đoàn tại địa phương và có phong cách lãnh đạo tốt. Đối với yêu cầu về trình độ, phó bí thư cần có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Họ phải giữ chức vụ lần đầu không quá 33 tuổi và giữ chức vụ không quá 38 tuổi.

  * Uỷ viên ban thường vụ:

  Các uỷ viên trong ban thường vụ cũng cần đáp ứng những yêu cầu tương tự như phó bí thư, bao gồm kiến thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kinh nghiệm thực tiễn và phong cách lãnh đạo tốt. Tuy nhiên, đối với yêu cầu về độ tuổi, uỷ viên ban thường vụ cần giữ chức vụ lần đầu không quá 32 tuổi và giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

  3.3. Tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp huyện:

  Đây là một mẫu tiêu chuẩn về cán bộ đoàn cấp huyện, bao gồm:

  – Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (nếu ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo hoặc là đối tượng chính sách, thì trình độ tối thiểu là cao đẳng). Bí thư và phó bí thư cần có trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp trở lên.

  – Tuổi tham gia ban chấp hành lần đầu không quá 30 tuổi, giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

  – Đã từng tham gia phong trào thanh niên hoặc có kinh nghiệm làm cán bộ cấp xã bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở.

  3.4. Tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn):

  Tiêu chuẩn cán bộ Đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

  – Có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và có trình độ lý luận chính trị sơ cấp.

  – Tuổi không quá 35 tuổi.

  Đối với các khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và đối tượng chính sách, yêu cầu cán bộ có trình độ văn hoá tối thiểu từ tốt nghiệp trung học phổ thông và đã được đào tạo lý luận chính trị sơ cấp. Tuổi giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/tieu-chuan-can-bo-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh/

   097.110.6895
   097.110.6895