Tổng hợp các chế độ, chính sách với dân công hỏa tuyến

Tổng hợp các chế độ, chính sách với dân công hỏa tuyến

Bài viết Tổng hợp các chế độ, chính sách với dân công hỏa tuyến được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Tổng hợp các chế độ, chính sách với dân công hỏa tuyến:

  1. Tổng hợp các chế độ, chính sách với dân công hỏa tuyến:

  1.1. Đối tượng và điều kiện áp dụng các chế độ, chính sách với dân công hỏa tuyến:

  – Đối tượng: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

  – Điều kiện: Người được Ủy ban hành chính hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên hoặc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung, được giao làm các nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị Quân đội hoặc phục vụ các chiến trường, trong thời gian và địa bàn như sau:

  + Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9 năm 1945 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954; tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Địa bàn thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia.

  + Dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 cho đến ngày 07 tháng 01 năm 1979, ở biên giới phía Bắc bắt đầu từ tháng 02 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988, làm các nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988, ở bên Campuchia từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989. Địa bàn thực hiện các nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là những huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu.

  + Đối với một số địa bàn đặc biệt, thời gian tham gia của dân công hỏa tuyến có thể sẽ được tính sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian nêu trên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

  1.2. Tổng hợp các chế độ, chính sách với dân công hỏa tuyến:

  1.2.1. Chế độ trợ cấp một lần:

  – Mức trợ cấp một lần được ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến (trong trường hợp có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến ở những đợt khác nhau hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn), cụ thể như sau:

  + Dưới 01 năm, mức trợ cấp bằng 2.000.000 đồng;

  + Đủ 01 năm đến dưới 02 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng;

  + Từ đủ 02 năm trở lên, mức trợ cấp bằng 3.500.000 đồng.

  – Người đã từ trần, một trong những thân nhân sau đây của người từ trần sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo mức thống nhất tương ứng nêu trên, bao gồm: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

  – Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A tham gia dân công hỏa tuyến tháng 11 năm 1953, hoàn thành các nhiệm vụ về địa phương tháng 5 năm 1954. Cách tính hưởng về chế độ trợ cấp một lần đối với ông Nguyễn Văn A như sau: Thời gian ông A tham gia dân công hỏa tuyến từ tháng 11 năm 1953 đến tháng 5 năm 1954 là 07 tháng thì mức hưởng trợ cấp một lần là 2.000.000 đồng.

  – Ví dụ 2: Bà Ngô Thị B tham gia dân công hỏa tuyến đợt 1 từ tháng 8 năm 1965, hoàn thành các nhiệm vụ về địa phương tháng 01 năm 1966; đợt 2 tham gia dân công hỏa tuyến tại các huyện biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975, hoàn thành các nhiệm vụ trở về địa phương tháng 10 năm 1975. Cách tính về hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với bà Ngô Thị B như sau:

  + Đợt 1: Từ tháng 8 năm 1965 đến tháng 01 năm 1966 là 06 tháng;

  + Đợt 2: Từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 10 năm 1975 là 06 tháng.

  + Tổng thời gian tham gia 2 đợt là: 06 tháng + 06 tháng = 12 tháng; mức hưởng trợ cấp một lần là 2.700.000 đồng.

  – Ví dụ 3: Ông Dương Văn C tham gia dân công hỏa tuyến tại huyện Đình Lập, Lạng Sơn từ tháng 7 năm 1980, ông hoàn thành nhiệm vụ về địa phương tháng 9 năm 1982. Cách tính để hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với ông Dương Văn C như sau: Thời gian ông C tham gia dân công hỏa tuyến từ tháng 7 năm 1980 đến tháng 9 năm 1982 là 02 năm 03 tháng thì mức hưởng trợ cấp một lần là 3.500.000 đồng.

  Xem thêm  Đóng vai Thạch Sanh kể lại câu truyện Thạch Sanh hay nhất

  – Ví dụ 4: Trường hợp ông Nguyễn Văn A nêu tại ví dụ 1, nhưng ông A đã từ trần. Theo quy định pháp luật, thân nhân của ông A được hưởng chế độ trợ cấp một lần là 2.000.000 đồng.

  1.2.2. Chế độ bảo hiểm y tế:

  – Người chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tương tự như với người có công với cách mạng, cựu chiến binh. Bao gồm:

  + Được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế;

  + Khi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được thanh toán chi phí với mức tối đa là 100%.

  – Trường hợp đối tượng có đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm y tế khác nhau thì sẽ chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế và được lựa chọn chế độ có mức hưởng cao nhất.

  1.2.3. Chế độ trợ cấp mai táng phí:

  – Đối tượng có đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần đã nêu ở mục trên, khi từ trần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  – Trường hợp đối tượng đã từ trần trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 thì người lo mai táng không được hưởng trợ cấp mai táng phí.

  – Trường hợp đối tượng từ trần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi mà chưa có quyết định được hưởng chế độ trợ cấp một lần của cấp có thẩm quyền thì khi có quyết định để hưởng chế độ trợ cấp một lần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định.

  1.2.4. Ghi nhận thời gian tham gia dân công hỏa tuyến:

  Đối tượng có đủ điều kiện áp dụng các chế độ, chính sách với dân công hỏa tuyến đã nêu ở mục trên, đã có quyết định của cấp có thẩm quyền, khi nhận chế độ trợ cấp một lần sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến. Mẫu Giấy chứng nhận đã tham gia dân công hỏa tuyến do Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-BQP.

  2. Hồ sơ giải quyết các chế độ, chính sách với dân công hỏa tuyến:

  2.1. Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với dân công hỏa tuyến:

  Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với dân công hỏa tuyến bao gồm:

  – Bản khai cá nhân (1 bản):

  + Đối với dân công hỏa tuyến còn sống lập theo mẫu số 1A kèm theo Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

  + Đối với đối tượng đã từ trần, thân nhân của đối tượng lập theo mẫu số 1B kèm theo Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.

  – Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ tham gia dân công hỏa tuyến (nếu có). Một trong những giấy tờ thể hiện tham gia dân công hỏa tuyến, gồm:

  + Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, trong đó phải thể hiện thời gian tham gia dân công hỏa tuyến;

  + Danh sách các đợt huy động tham gia dân công hỏa tuyến của địa phương;

  + Hồ sơ hưởng chính sách người có công, hưởng bảo hiểm xã hội có khai thời gian tham gia dân công hỏa tuyến.

  2.2. Hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với dân công hỏa tuyến:

  Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với dân công hỏa tuyến được thực hiện tương tự theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng, cụ thể như sau:

  – Dân công hỏa tuyến được hưởng chế độ bảo hiểm y tế lập bản khai gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

  – Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận những giấy tờ quy định có trách nhiệm xác nhận bản khai, lập danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương và gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

  – Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ những giấy tờ quy định có trách nhiệm kiểm tra đối tượng thuộc diện được mua bảo hiểm y tế, đảm bảo các nguyên tắc không cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế; lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế và chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

  – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ những giấy tờ quy định tại có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và làm thủ tục mua bảo hiểm y tế.

  2.3. Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí:

  Hồ sơ của thân nhân đối tượng, gồm:

  Bản trích sao quyết định của đối tượng từ trần đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần;

  Giấy chứng tử.

  Những văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  – Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến;

  – Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/tong-hop-cac-che-do-chinh-sach-voi-dan-cong-hoa-tuyen/

   097.110.6895
   097.110.6895