Vấn đề đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tài sản

Vấn đề đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tài sản

Bài viết Vấn đề đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tài sản được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  Khi có một trong các căn cứ sau đây, Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật có quyền nộp hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

  a) Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp;

  b) Thay đổi tên hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp;

  c) Rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

  d) Bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

  đ) Khi tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành.

  1- Trình tự thực hiện:

  Bước 1:

  – Người yêu cầu đăng ký là cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở nộp hồ sơ đăng ký tại VPĐKQSDĐ cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

  Trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc khu vực nông thôn thì hộ gia đình, cá nhân trong nước được lựa chọn việc nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

  – Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết)

  – Phương thức nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm: nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký hoặc qua đường bưu điện.

  – Trường hợp hồ sơ yêu cầu đăng ký được nộp tại UBND xã thì UBND xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến VPĐKQSDĐ cấp huyện

  Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký, người thực hiện đăng ký thực hiện các việc sau đây:

  + Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;

  + Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;

  + Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

  + Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

  Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ, VPĐKQSDĐ cấp huyện kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký. Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì VPĐKQSDĐ từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.

  Trường hợp không có căn cứ từ chối đăng ký VPĐKQSDĐ chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; chỉnh lý nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất thì VPĐKQSDĐ chỉ ghi nội dung đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký, Sổ Địa chính và Sổ theo dõi biến động đất đai.

  Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp đồng thời với hồ sơ yêu cầu xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận đã cấp thì VPĐKQSDĐ xác nhận thay đổi tên của bên thế chấp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ địa chính trước khi thực hiện liên thông thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp.

  Bước 4: VPĐKQSDĐ cấp huyện lưu hồ sơ đăng ký theo quy định và trả lại cho người yêu cầu đăng ký đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của VPĐKQSDĐ và Giấy chứng nhận có ghi nội dung đăng ký thế chấp.

  VPĐKQSDĐ cấp huyện trả kết quả trực tiếp tại VPĐKQSDĐ hoặc tại BPTNHSTKQ của UBND cấp huyện hoặc UBND xã. Trong trường hợp có thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và VPĐKQSDĐ về phương thức trả kết quả đăng ký thì thực hiện theo phương thức đã thỏa thuận.

  Khách hàng đến tại BPTNHSTKQ xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả và giấy biên nhận thu lệ phí đăng ký để nhận kết quả.

  2- Thành phần, số lượng hồ sơ:

  Thành phần hồ sơ:

  1. Hồ sơ đăng ký thay đổi gồm:

  a) Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (01 bản chính);

  b) Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận bổ sung, rút bớt tài sản thế chấp, thoả thuận rút bớt, bổ sung, thay thế một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp (01 bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên, thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;

  Xem thêm  Mạo danh người khác là gì? Quy định tội mạo danh người khác?

  c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);

  d) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

  2. Khi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có sự thay đổi loại hình doanh nghiệp thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi đối với tất cả các hợp đồng đó, hồ sơ gồm:

  a) Các giấy tờ như hồ sơ đăng ký thay đổi ở mục 1 của thủ tục này

  b) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản đó thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;

  c) Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký (01 bản chính).

  3. Khi có sự thay đổi tên của bên nhận thế chấp mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14    Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hoặc thay đổi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp đối với tất cả các hợp đồng đó, hồ sơ gồm:

  a) Các giấy tờ như hồ sơ đăng ký thay đổi ở mục 1 của thủ tục này

  b) Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận thay đổi bên nhận thế chấp (01 bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản đó thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;

  c) Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký (01 bản chính).

  4. Trong trường hợp có yêu cầu đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT bao gồm các giấy tờ như hồ sơ đăng ký thay đổi ở mục 1 của thủ tục này và một (01) bộ hồ sơ yêu cầu xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT.

  >>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 097.110.6895

  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  3- Thời hạn giải quyết: 

  – VPĐKQSDĐ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

  – Trường hợp hồ sơ đăng ký nộp tại UBND xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, UBND xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến VPĐKQSDĐ cấp huyện.

  – Trong trường hợp hồ sơ đăng ký nộp tại UBND xã hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa  UBND cấp huyện thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày VPĐKQSDĐ nhận hồ sơ do UBND xã hoặc do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

  – Trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký tại UBND xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc đăng ký, VPĐKQSDĐ có trách nhiệm gửi kết quả đăng ký cho UBND xã để trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký.

  – Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký không tính thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng  nhận hoặc đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng. Thời gian thực hiện việc cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động thực hiện theo các quy định về cấp giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận.

  4- Cơ quan thực hiện TTHC:

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: VPĐKQSDĐ cấp huyện; UBND cấp huyện (đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận)

  + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, thành phố.

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã.

  + Cơ quan phối hợp: Phòng công chứng; Các tổ chức tín dụng; Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Đồng Hới, Phòng Nông nghiệp huyện.

  5- Kết quả thực hiện TTHC:

  VPĐKQSDĐ trả lại cho người yêu cầu đăng ký các loại giấy tờ sau:

  a) Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của VPĐKQSDĐ (01 bản chính);

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung đăng ký thay đổi (01 bản chính).

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/van-de-dang-ky-thay-doi-noi-dung-the-chap/

   097.110.6895
   097.110.6895