Bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi bạo lực về thể chất là gì?

Bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi bạo lực về thể chất là gì?

1. Bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất là gì?

Bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất, trước hết tôn trọng, các biện pháp để cho các quyền trẻ em được thực hiện trong thực tế một cách đầy đủ, tạo điều kiện, chế cách thức phù hợp để trẻ em thực hiện được các quyền bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất, đồng thời phòng ngừa không để trẻ em bị đánh đập, bóc lột, xâm hại tình dục,... không bị xâm hại đến các quyền đã được pháp luật thừa nhận. Bảo vệ quyền trẻ em thể được thực hiện bằng nhiều biện pháp, nhưng biện pháp bảo vệ bằng pháp luật biện pháp hiệu quả nhất.

Các biện pháp, cách thức nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất đòi hỏi Nhà nước các chủ thể liên quan phải ngăn chặn sự vi phạm quyền trẻ em để ngăn chặn các hành vi bạo lực về thể chất như đánh, đập, tát, xâm hại tình dục, bóc lột sức lao độngNhà nước phải chủ động đưa ra những biện pháp xây dựng những chế phòng ngừa, xử những hành vi vi phạm. Cần phải biện pháp xử các hành vi vi phạm quyền trẻ em. như vậy thì mới nâng cao được tính răn đe đối với những đối tượng hành vi xâm phạm đến quyền của trẻ em

vậy, bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất việc thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa và xử các hành vi sử dụng lực hoặc hành vi khác gây đau đớn, thương tích đến thân thể hoặc sức khỏe của trẻ em. Các quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em được thực hiện, đồng thời đưa ra những biện pháp hiệu quả xây dựng chế phòng ngừa, can thiệp, giải quyết tình trạng trẻ em bị bạo lực, bóc lột xâm hại tình dục

2. Đặc điểm bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất:

Bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất nhằm phòng ngừa và xử mọi hành vi xâm hại trẻ em 

Mọi trẻ em đều quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất. Bảo vệ trẻ em trách nhiệm của nhà nước, gia đình mọi công dân trong hội trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ em khỏi mọi hành vi bạo lực về thể chất bao gồm cả việc loại bỏ những nguy tổn hại ngăn chặn các yếu tố đang gây tổn hại, bóc lột sao nhãng cho trẻ em. Bảo vệ trẻ em còn hướng tới việc can thiệp khẩn cấp giúp đỡ trực tiếp các đối tượng trẻ em đang nguy hoặc bị bạo lực về thể chất nhằm ngăn chặn, giúp phục hồi tái hòa nhập cho trẻ em. 

Thực hiện pháp luật về bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất không chỉ tạo dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em còn phòng ngừa, ngăn chặn khỏi các hình thức bị phân biệt đối xử, bị bóc lột, lạm dụng về thể xác, bị sao nhãng, hoặc bị bỏ rơi, bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất trong tình huống khẩn cấp, đặc biệt như mất môi trường gia đình trong hoàn cảnh chiến tranh hoặc thiên tai, dịch bệnh; tạo dựng những điều kiện chăm sóc đầy đủ hoặc phục hồi cho trẻ em, trong những trường hợp cần thiết; các chính sách, hình thức biện pháp trợ giúp trẻ em, tạo cho các em được hưởng các quyền bản, hội để phát triển toàn diện bản thân. Thực hiện pháp luật về bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất trên sở ý thức tự giác của các chủ thể ý nghĩa cùng quan trọng góp phần tăng cường pháp chế hội chủ nghĩa, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật về bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất

Bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất nhằm tạo cho trẻ em có điều kiện để phát triển toàn diện 

Trẻ em quyền được phát triển đầy đủ toàn diện trong môi trường gia đình hội; gia đình phải tổ ấm giúp các em được nuôi dưỡng và lớn lên bình an, không thể gây ra những mất mát, tổn thương về thể chất tinh thần. Việt Nam nước đầu tiên Châu Á nước thứ hai trên thế giới đã phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em CRC. Theo Công ước này, trẻ em quyền được sống trong môi trường an toàn tạo điều kiện cho các em cuộc sống thể chất khỏe mạnh phát triển toàn diện

Việc phê chuẩn các văn kiện, điều ước quốc tế về trẻ em đã đặt ra trách nhiệm pháp của nước ta trước cộng đồng quốc tế về thực hiện các quyền bản của trẻ em. Do nhận thức về sự nguy hại nhiều mặt hậu quả lâu dài, nghiêm trọng của các hành vi bạo lực đối với trẻ em chưa được cảnh báo đúng mức. Các hành vi bạo lực, ngược đãi, xâm hại, đánh đập, bóc lột, sao nhãng đối với trẻ em vẫn chưa được gia đình, nhà trường, cộng đồng hội phòng, chống tích cực, chủ động phát hiện sớm báo cho các quan chức năng xử can thiệp kịp thời. vậy, bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất góp phần bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh vai trò quan trọng trong bảo vệ trẻ em

Bảo đảm quyền bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất trước hết nhằm mục đích tạo dựng một môi trường an toàn, lành mạnh dành cho trẻ em. Tuy nhiên, khi việc bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất bằng những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không thành công thì cần thiết phải áp dụng các biện pháp trợ giúp, hỗ trợ cho những trẻ em đã phải chịu bạo lực, ngược đãi, bóc lột, sao nhãng, xâm hại với mục đích thúc đẩy quá trình phục hồi tái hòa nhập, phòng ngừa tổn thương trong tương lai cho trẻ

Xem thêm  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 1

Bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất bao gồm hỗ trợ cho trẻ em nguy cao hoặc đang bị tổn hại được bảo đảm an toàn, chăm sóc phục hồi cho trẻ em. Hỗ trợ trẻ em bằng hình thức can thiệp trực tiếp đối với từng nhân trẻ em và gia đình của trẻ em. Các biện pháp hỗ trợ phải được ra quyết định bởi người thẩm quyền trên sở đánh giá hoàn cảnh cụ thể của từng trẻ em không dựa trên các hình thức lạm dụng, bạo lực về thể chất. Tùy theo nhu cầu của từng đối tượng trẻ em gia đình các hình thức cung cấp dịch vụ cho phù hợp như: Chăm sóc y tế, trị liệu tâm , phục hồi thể chất tinh thần cho trẻ em bị tổn hại; bố trí nơi tạm trú an toàn, cách ly trẻ em khỏi môi trường bạo lực, xâm hại, bóc lột hoặc đe dọa hoặc đang gây tổn hại nghiêm trọng cho trẻ em; chăm sóc thay thế tạm thời hoặc lâu dài cho trẻ em; giáo dục cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên gia đình trách nhiệm kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, hòa nhập cho trẻ em; giáo dục pháp luật, vấn pháp lý cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận giáo dục phổ thông, học nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ trẻ em, gia đình tiếp cận nguồn tài chính, tạo thu nhập, phúc lợi hội để cải thiện điều kiện sống cho trẻ em; giám sát sự an toàn của trẻ em; giám sát sự an toàn của trẻ em gia đình trẻ em định kỳ

Công tác trợ giúp trẻ em bị bạo lực về thể chất được phục hồi hòa nhập cộng đồng cần được thực hiện thông qua các chính sách trợ giúp cho trẻ em. Các hình thức chăm sóc trẻ em bị bạo lực về thể chất cần đa dạng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng

Bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất là trách nhiệm, nghĩa vụ của tất cả mọi tổ chức, cá nhân 

Trong nhiều năm qua, Đảng Nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em nội dung bản của chiến lược phát triển con người, góp phần tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em được luật hóa thành hệ thống các quy phạm pháp luật về trẻ em.

Các quy phạm pháp luật này chỉ phát huy được khi được thực thi trong cuộc sống. Thực hiện pháp luật về bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất cũng vậy, phải được các quan nhà nước, tổ chức, gia đình, cộng đồng nhân thực hiện thì trẻ em mới được môi trường sống an toàn, lành mạnh. Pháp luật về bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất chỉ thể phát huy hết được vai trò khi phải trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các quan nhà nước, tổ chức, nhân, gia đình trong cuộc sống hàng ngày, phải được tuân thủ một cách tự giác của các chủ thể pháp luật

Những năm qua, công tác bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất đã nhiều chuyển biến tích cực đạt được một số kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật về bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất đã từng bước hoàn thiện, công tác quản nhà nước về bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất được tăng cường. Việc huy động sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu trẻ em ngày càng hiệu quả. Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em được chú trọng, đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi hội các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm.

Tuy nhiên công tác bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất vẫn còn một số hạn chế yếu kém như hệ thống pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em chưa được hoàn thiện. Đạo đức, lối sống xuống cấp, lệch chuẩn của một bộ phận trẻ em đang trở thành nỗi lo của gia đình hội. Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng sức lao động xu hướng gia tăng, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng trẻ em phạm tội, trẻ em lang thang, bị tai nạn vẫn đang những vấn đề hội bức xúc. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên do một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về tính cấp bách tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; chưa dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức cho công tác này

Để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong điều chỉnh các quan hệ hội về bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất thì ngoài việc xây dựng hệ thống pháp luật về quyền trẻ em với đầy đủ các thuộc tính hiện đại còn phải nâng cao trình độ pháp luật về quyền trẻ em với đầy đủ các thuộc tính hiện đại còn phải nâng cao trình độ pháp luật của cán bộ nhân dân, phải xác lập được chế bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em hiệu quả. Việc tuân thủ thực thi các quy định của pháp luật về bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất cũng chính thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước ta về công tác bảo đảm quyền bảo vệ của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất trong thực tiễn đời sống.

097.110.6895
097.110.6895