Hồ sơ, thủ tục giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH

Bài viết Hồ sơ, thủ tục giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Hiện nay, sau khi nước ta trải qua đại dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp ảnh hưởng đến nền kinh tế – xã hội của đất nước, đặc biệt là các doanh nghiệp, công ty ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh khiến doanh nghiệp, công ty phải ngừng kinh doanh, thu hẹp sản xuất,… Gần đây, mặc dù Nhà nước đã có chính sách giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau đại dịch tuy nhiên do tổn thất lớn chưa thể phục hồi lại mà các doanh nghiệp, công ty, chi nhánh công ty này đã lựa chọn việc giải thể (đóng cửa). Vậy, hiện nay hồ sơ thủ tục giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH? Thủ tục giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH?

Cơ sở pháp lý: 

– Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2021;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2021.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 097.110.6895

1. Điều kiện giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH:

Căn cứ theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh nghiệp năm 2020 các trường hợp giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH như sau: 

(1) Chi nhánh của Công ty TNHH được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(2) Người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.

(3) Công ty TNHH có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH:

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định hồ sơ giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH bao gồm các loại giấy tờ sau đây: 

1) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh theo Phụ lục II-20 ban hành theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

2) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;

(3) Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

(4) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

(5) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

(6) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

(7) Đối với trường hợp chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì cần cung cấp thêm Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định theo Phụ lục II-17 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. 

(8)Thông báo xác nhận trả con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

(9) Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH (nếu có);

3. Thủ tục giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH:

Thủ tục giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH được thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chi nhánh công ty TNHH tiến hành thủ tục với cơ quan thuế 

Quý bạn đọc tiến hành gửi công văn tới cơ quan thuế để xin đóng mã số thuế chi nhánh công ty. Bao gồm các loại giấy tờ sau đây: 

(1) Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh;

(2) Biên bản họp giải thể chi nhánh công ty của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;

(3) Quyết định giải thể chi nhánh công ty của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;

(5) Giấy phép kinh doanh chi nhánh công ty TNHH: bản sao

Xem thêm  7 Lợi Ích Khi Thành Lập Công Ty. Bạn Nên Biết?

(6) Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục với cơ quan thuế (nếu có); 

Cục thuế sau khi đã có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế sẽ ra thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh.

Bước 2: Trường hợp chi nhánh Công ty TNHH có con dấu tròn thì tiến hành Trả dấu tròn chi nhánh, Trường hợp chi nhánh Công ty TNHH không có con dấu tròn thì chuyển sang Bước 3:

– Chi nhánh Công ty TNHH có sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp cần tiến hành thủ tục trả con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu của chi nhánh cho cơ quan công an. 

Sau khi trả cho cơ quan có thẩm quyền con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu thì quý bạn đọc sẽ được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

– Trường hợp chi nhánh sử dụng con dấu và thông báo mẫu dấu lên Sở KH&ĐT thì lưu trữ tại công ty.

Bước 3: Thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp:

Chuẩn bị hồ sơ:

– Quý bạn đọc chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ nêu tại mục 2 nêu trên. Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ quý bạn đọc tiến hành nộp hồ sơ về việc giải thể (đóng cửa) chi nhánh công ty TNHH qua các cách sau:

+ Một là, quý bạn đọc tiến hành nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

+ Hai là, 1uý bạn đọc Nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty qua dịch vụ bưu chính;

+ Ba làm quý bạn đọc tiến hành Nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Nhận kết quả về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH:

Kể từ khi nhận đủ các hồ sơ hợp lệ về việc giải thể chi nhánh công ty,  trong thời gian 3 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty TNHH. 

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh và cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên cổng thông tin quốc gia.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty TNHH: 

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh theo Phụ lục II-20 ban hành theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, cụ thể theo mẫu sau đây: 

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: … …, ngày… tháng…năm …

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …/…./… Nơi cấp:

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): …

Ngày cấp: …./…./…Nơi cấp:

Lý do chấm dứt hoạt động:

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại (nếu có)         Fax (nếu có):

Email (nếu có): Website (nếu có):

3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:

Địa chỉ chi nhánh: .

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

Ngày cấp: …../…../……Nơi cấp:

Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên)(1)

(1) Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/ho-so-thu-tuc-giai-the-dong-cua-chi-nhanh-cong-ty-tnhh/

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895