Mẫu bài thu hoạch chính trị hè dành cho giáo viên mới nhất

Bài viết Mẫu bài thu hoạch chính trị hè dành cho giáo viên mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Nội dung của lớp bồi dưỡng chính trị hè:

Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức, giáo viên nắm được các vấn đề lý luận cơ bản, những nội dung, quan điểm của Đảng trong các kết luận, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, hàng năm nhà trường thường tổ chức các khóa học về bồi dưỡng chính trị hè. Thông qua các khóa học này mà các vấn đề cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương được trao đổi. Bài thu hoạch chính trị hè của giáo viên là những đúc kết quan trọng từ lý luận đến thực tiễn với những kiến thức kinh nghiệm sẵn có của bản thân kết hợp với các kiến thức mới quan trọng trong đợt bồi dưỡng. Vậy bài thu hoạch chính trị hè của giáo viên có những nội dung gì?

Luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 097.110.6895

1. Nội dung của lớp bồi dưỡng chính trị hè:

Thông thường, nội dung lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 thường đề cập đến các chuyên đề sau:

– Những nội dung mới, quan điểm cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chương trình hành động của Tỉnh ủy

– Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

– Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022

– Những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

– Tình hình an ninh trật tự – An ninh mạng và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh.

– Đánh giá tình hình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, triển khai chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị cho khối chuyên và không chuyên theo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.

Khi tham gia lớp Bồi dưỡng thì các học viên đều được cung cấp tài liệu đảm bảo đầy đủ các nội dung chuyên đề trong chương trình. Bài thu hoạch chính trị hè 2022 dành cho cán bộ giáo viên có nội dung tham khảo trong quá trình thực hiện hoàn thành bài thu hoạch theo quy định.

2. Hướng dẫn cách viết bài thu hoạch chính trị hè dành cho giáo viên:

Một bài thu hoạch chất lượng phải thể hiện các nội dung thông tin chính trị, hoạt động của Đảng, Nhà nước, nội dung người viết phải rõ vấn đề mình đang trình bày. Trong bài thu hoạch cần nêu rõ những vấn đề lý luận, liên hệ cụ thể đến thực tế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu quan điểm, ý kiến đóng góp của bản thân. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của mỗi địa phương. Bài thu hoạch chính trị hè dành cho cán bộ giáo viên cần phải trình bày mạch lạc, trọng tâm, tránh lan man nhiều vấn đề. 

– Đề cập đến Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội và các báo cáo chuyên đề phải thực sự xứng tầm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

– Nêu ý kiến đóng góp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5, 10 năm tới (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045.

– Hướng đến việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII phải thể hiện tinh thần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

– Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy sức mạnh đoàn kết của dân tộc, tận dụng các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho công tác đổi mới, xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước Việt Nam phát triển một cách bền vững, quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu.

– Giáo viên liên hệ đến nghề nghiệp của mình: Các thầy cô giáo có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp để truyền tải các kiến thức của các chuyên đề gắn với minh họa bằng thực tiễn sinh động, giúp người học tiếp thu sâu sắc nội dung các chuyên đề. Nghiêm túc chấp hành quy chế của đơn vị, sống gương mẫu, không vi phạm pháp luật, phát huy tư tưởng của Đảng.

Thông qua các lớp dưỡng chính trị hè đã góp phần quan trọng trang bị hệ thống lý luận, nghiệp vụ nền tảng cho toàn thể cán bộ, giáo viên các trường mẫu giáo, phổ thông; giáo viên, giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân của toàn tỉnh.

3. Mẫu bài thu hoạch chính trị hè dành cho giáo viên mới nhất:

Những nội dung, điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được trao đổi tại lớp học tập bồi dưỡng, đưa ra để các học viên nghiên cứu và học tập. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Bài thu hoạch có thể được thực hiện với những nội dung câu hỏi khác nhau do lớp học bồi dưỡng chính trị đề ra, Với yêu cầu giáo viên trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề học tập bồi dưỡng chính trị khóa 2022 trên, liên hệ việc thực hiện các nội dung cơ bản đó gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân, đề ra hướng phấn đấu thực hiện nội dung đó đạt hiệu quả cao. Nội dung câu trả lời như sau:

– Thứ nhất, về ý chí tự lực, tự cường:

+ Một là, ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế, tự lực, tự cường trong đấu tranh cách mạng, chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc việc cách mạng ở chính quốc có thắng lợi hay không. 

+ Hai là, ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của toàn dân tộc, sức mạnh của lòng yêu nước là nhân tố quan trọng để giải phóng dân tộc.

+ Ba là, ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng. Vận động và tổ chức dân chúng trong nước, liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Với tiêu chí Đảng làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Đảng quyết định những vấn đề lớn, chỉ đạo chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, xử lý đúng đắn đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, quyết tâm giành cho được độc lập dân tộc.

+ Bốn là, ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân.

+ Năm là, ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc. Tư tưởng xuyên suốt quyết tâm bảo vệ và giữ vững độc lập dân tộc, sẵn sàng đương đầu với những kẻ thù có sức mạnh kinh tế – quân sự vào hàng cường quốc thế giới, chống lại âm mưu áp đặt chế độ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

Xem thêm  Soạn bài Chữ người tử tù ngắn nhất: Tác giả và tác phẩm

– Thứ hai, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khát vọng phát triển đất nước được thể hiện qua chủ trương: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

+ Định hướng phát triển với quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo, đổi mới chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc phù hợp với nguyên tắc cơ bản Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

+ Muc tiêu phát triển đất nước: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, mục tiêu trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi, nhất là những nhân tố có thể gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

+ Thực hiện trọng tâm chiến lược đặt ra nhiệm vụ chính như sau: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; Phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, các chế độ đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.  Việc mở cửa, hợp tác quốc tế không chỉ nhằm mục đích nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, mà thông qua đó thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo ra những điều kiện phát huy tiềm năng của đất nước. Nhiệm vụ đặt ra luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, từ đó định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta, không khuôn mẫu, giáo điều, cứng nhắc..

 Liên hệ bản thân tới việc thực hiện các nội dung cơ bản đó gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị:

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, tôi nghĩ rằng cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các giải pháp sau:

+ Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với giảng dạy, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

+ Các đồng chí Hiệu trưởng, Hiệu phó, Chủ tịch công đoàn, các tổ trưởng chuyên môn cần gương mẫu, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời đơn vị nhà trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành.

+ Đổi mới phương thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong hoạt động giảng dạy và học, nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Vận dụng những thành tựu của cách mạng 4.0, các trường ở Việt Nam cần học tập, kinh nghiệm đào tạo của các trường đại học ở nước ngoài, trong việc xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo gắn rất chặt với doanh nghiệp nhưng việc xây dựng môi trường dạy và học mà phải gắn rất chặt với thực tiễn xã hội…

+ Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng, phát huy vai trò giám sát của thanh tra nhân dân trong việc chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm nội quy trường học, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, thực sự có hiệu quả.

Bên cạnh đó cần rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu của thị trường lao động trong cả nước, từng vùng và địa phương.

KẾT LUẬN

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-bai-thu-hoach-chinh-tri-he-danh-cho-giao-vien-moi-nhat/

097.110.6895
097.110.6895