Mẫu báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, năm 2023

Bài viết Mẫu báo cáo kết quả công việc theo tuần, tháng, năm 2023 được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu báo cáo hoạt động chung:

  1. Mẫu báo cáo hoạt động chung:

  Đây là mẫu mà tất cả các loại báo cáo đều có thể sử dụng và tuỳ chỉnh theo mong muốn và ý đồ của người sử dụng. Đây là mẫu báo cáo chung.

  Tải về báo cáo hoạt động chung

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

  Ngày …. tháng …. năm 20

  BÁO CÁO

  Về ………. (1)

  Kính gửi:…. (2)

   ……

  Đề nghị ……..

  Trân trọng kính chào./.

                                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

  Nơi nhận:                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  – ……… ;

  – …….. ;

  – Lưu: VT.

  2. Mẫu báo cáo công việc theo tuần, tháng, năm:

  2.1. Mẫu báo cáo công việc theo ngày, tuần:

  Về nội dung:

  Nhân viên phải liệt kê chi tiết tất cả các đầu mục công việc mình đã và đang thực hiện trong một ngày. Đi kèm theo đó là mô tả đó là công việc gì? Mình đã hoàn thành công việc đó được hay chưa? Sau đó chủ động đưa ra đánh giá của cá nhân với kết quả công việc.

  Báo cáo công việc hàng ngày cần phải đảm bảo nội dung chi tiết để nhà quản lý khi nhìn vào bản báo cáo có thể thực hiện đánh giá nhân viên chính xác về quá trình làm việc, tiến độ thực hiện của nhân viên. Sau cùng, nhà quản lý sẽ có cách thức điều chỉnh công việc, nhiệm vụ hợp lý nhằm cải thiện năng suất, kết quả công việc của nhân viên, tránh những sai lầm không đáng có trong các công việc sau này.

  Về hình thức:

  Báo cáo công việc hàng ngày phải trình bày theo bố cục rõ ràng, đầy đủ các trường thông tin quan trọng như: tên công ty, tên cá nhân, chức vụ, phòng ban, thời gian thực hiện công việc, nội dung công việc, tình trạng xử lý công việc, ý kiến đánh giá, góp ý, ghi chú khác liên quan đến dự án, nhiệm vụ công việc,…. Bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo công việc hàng ngày mà chúng tôi cung cấp dưới đây:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

  TUẦN …..

  Họ và tên: ………..

  Bộ phận công tác: …….

  TT Tên công việc Thời gian làm việc Kết quả làm được Chưa làm được Hướng giải quyết
  1
  2
  3
  4

  Ghi chú: Nội dung ghi cụ thể, chi tiết

  NGƯỜI BÁO CÁO

  2.2. Mẫu báo cáo công việc theo tháng:

  Báo cáo công việc theo tháng chỉ khác với báo cáo công việc hàng ngày ở khối lượng công việc nhiều hơn và được phân chia cụ thể phần việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành. Nội dung báo cáo công việc tháng cũng nhiều hơn và chắc chắn kết quả công việc cũng phải thể hiện rõ ràng, chi tiết nhất.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG

  Từ ngày: …/…/2017 Đến ngày: …/…/2017

  Họ và tên:………. Bộ phận:……

  Stt Nội dung công việc cụ thể đã thực hiện Khối lượng Tự đánh giá Ý kiến trưởng BP
  Mức độ % hoàn thành Mức độ % chất lượng Mức độ % hoàn thành Mức độ % chất lượng

  Đề xuất, Kiến nghị, Góp ý của người báo cáo về công việc muốn làm, công cụ, phương tiện và môi trường làm việc:

  ……….

  Đánh giá, góp ý của trưởng bộ phận cho người báo cáo về thái độ, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng làm việc:

  ……….

  NGƯỜI BÁO CÁO

  2.3. Mẫu báo cáo công việc theo năm:

  – Mẫu báo cáo tổng kết năm, tháng: Là mẫu báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện công việc, tổng kết theo các mốc thời gian. Mẫu báo cáo tổng kết năm là mẫu báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công việc trong năm, theo từng năm. Mẫu báo cáo tổng kết tháng là mẫu báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công việc trong tháng, theo từng tháng.

  Thông qua bản báo cáo công việc hàng năm, công ty có thể đưa ra đánh giá tổng quát nhất về tất cả các công việc đã làm được trong một năm qua. Các kế hoạch trong năm đã làm được hay chưa? Những dự án triển khai trong năm thành công hay thất bại? Đâu là những mục tiêu chưa đạt được trong năm ấy? Tất cả đều thể hiện chi tiết thông qua bản báo cáo công việc hàng năm.

  Tải về mẫu báo cáo hoạt động năm

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ….., ngày….tháng…năm….

   BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM

  Kính gửi: ……

  Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2018 với các nội dung sau:

  Kết quả kinh doanh của công ty:

  ……

  Trong đó:

  1.……

  2……

  3…

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật:

  ………

   IV. Các vi phạm trong quá trình hoạt động (nếu có):

  ……

  Nơi nhận:                                        TRƯỞNG PHÒNG
                                                          (Ký tên, đóng dấu)

  3. Mẫu báo cáo vụ việc:

  – Mẫu báo cáo sự việc: Là mẫu báo cáo theo sự việc.

  Tải về mẫu báo cáo vụ việc

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……….., ngày           tháng        năm

  BÁO CÁO VỤ VIỆC

  Hôm nay, hồi…giờ…..ngày…tháng…..năm….

  Tại:……

  Chúng tôi gồm:

  Người lập biên bản:

  Ông(bà)……. Chức danh……

  Ông(bà)……. Chức danh…..

  Người chứng kiến:

  Ông(bà)….. Chức danh…….

  Số CMND…….. cấp ngày…./…/…..tại……

  Địa chỉ thường trú:……..

  Ông (bà)…….. Chức danh…..

  Số CMND…….cấp ngày…./…/…..tại……

  Địa chỉ thường trú: …….

  Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (Ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có)

  ……..

  Biên bản được lập thành…..bản.

  Biên bản kết thúc hồi…..giờ…..cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc cùng ký tên dưới đây:

  Người chứng kiến                       Người có liên quan                           Người lập biên bản

  (Ký, ghi rõ họ và tên)                (Ký, ghi rõ họ và tên)                          (Ký, ghi rõ họ và tên

  4. Báo cáo công việc dùng để làm gì?

  Mẫu báo cáo công việc được lập ra để nhân viên, các phòng ban trong công ty báo cáo công việc cụ thể theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm. Thông thường, trong nội dung của một bản báo cáo công việc cá nhân luôn được trình bày ngắn gọn, chi tiết tất cả các thông tin liên quan đến các hoạt động triển khai công việc cùng các vấn đề liên quan như:

  – Thông tin chi tiết tình trạng công việc

  – Kết quả công việc và sản phẩm

  – Nội dung đánh giá của người thực hiện và cấp trên phụ trách trực tiếp

  – Đưa ra phương hướng giải quyết những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ, công việc.

  Vai trò của việc lập báo cáo công việc là vô cùng quan trọng đối với mỗi nhân viên. Xây dựng báo cáo công việc chính là cơ sở để từng cá nhân, phòng ban, tổ chức nhắm tới mục đích:

  – Thể hiện năng lực làm việc của nhân viên

  – Đánh giá khách quan trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm với công việc của nhân viên

  – Rút ra nhiều kinh nghiệm, bài học cho các thiếu sót, vướng mắc trong quá trình triển khai và sau khi hoàn thành công việc.

  – Giúp cho đội ngũ lãnh đạo trong công ty dễ dàng thực hiện quy trình quản lý nhân viên linh hoạt, chủ động theo từng giai đoạn thời gian cụ thể.

  – Hỗ trợ đội ngũ quản lý đưa ra phương thức phân bổ công việc hợp lý, phù hợp với năng lực và yêu cầu của nhân viên.

  5. Kết cấu của một bản báo cáo công việc chuẩn:

  1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép">Sao chép">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép">Sao chép">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép" rel="nofollow">1596569285 " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép " rel="nofollow">1596569285 ">Sao chép">Sao chép">Sao chép">Sao chép">Bản báo cáo công việc được xem là tài liệu nộp sếp do vậy nó cần đảm bảo có đầy đủ các phần. Cụ thể, một mẫu báo cáo công việc hoàn chỉnh có cấu trúc như sau:

  Xem thêm  Đề thi học kì 1 Hoá học 11 năm học 2023 – 2024 có đáp án

  6. Những lưu ý khi viết báo cáo kết quả công việc:

  Khi viết thư giới thiệu việc làm, bạn nên chú ý những khía cạnh sau để không bị mất điểm với cấp trên.

  Sử dụng ngôn ngữ chính xác, rõ ràng và ngắn gọn để đảm bảo bạn đang làm việc đúng chuyên ngành. Đừng nói nhảm, thiếu logic và khó hiểu cho người đọc. Nếu có thể, hãy nhờ đồng nghiệp kiểm tra chính tả, nội dung văn bản và tính nhất quán của báo cáo sau khi bạn đã xem xét báo cáo, vì họ thường sẽ không thể phát hiện ra các lỗi cơ bản trong văn bản mà người khác có thể nhìn thấy.

  Bạn nên sử dụng một phông chữ nhất quán, làm nổi bật các tiêu đề và để khoảng cách thích hợp để dễ đọc. Các yếu tố như đánh số mục lục, viết hoa, v.v. cũng cần được yêu cầu. Đảm bảo thông tin đầy đủ. Báo cáo công việc không nên quá dài hoặc quá ngắn, đặc biệt là khi viết báo cáo công việc hàng ngày.

  Nội dung báo cáo nếu không chính xác và mô tả các công việc không thực tế sẽ dẫn đến sai sót trong chi tiêu ngân sách, chi trả lương cho người lao động,… Nhiều người thậm chí không hiểu mình đang viết gì trên báo cáo công việc.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-bao-cao-hoat-dong-chung-theo-nam-theo-vu-viec/

   097.110.6895
   097.110.6895