Mẫu biên bản sinh hoạt lớp dành cho mọi cấp học và cách viết

Bài viết Mẫu biên bản sinh hoạt lớp dành cho mọi cấp học và cách viết được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu biên bản họp lớp chi tiết:

Tại các cấp học luôn có tiết sinh hoạt lớp dành cho thầy/ cô chủ nhiệm và các thành viên trong lớp. Để ghi chép lại một cách ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các nội dung quan trọng của buổi họp lớp thì biên bản họp lớp là một văn bản cần thiết cho tiết sinh hoạt.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 097.110.6895

1. Mẫu biên bản họp lớp chi tiết:

1.1. Mẫu biên bản hợp lớp chung:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

TUẦN:……..

Hôm nay, ngày………tháng……..năm…………

Tại phòng :…

Lớp …… Trường……

Tổ chức buổi sinh hoạt lớp về các vấn đề của lớp học

Thành phần tham dự:

1. Thầy/cô : …- Phụ trách chủ nhiệm lớp……

2. Chủ trì cuộc họp:… lớp trưởng

3. Thư ký cuộc họp:…

4. Sĩ số học sinh của lớp: bạn; có mặt….bạn; Vắng mặt… bạn

Nội dung:

Các tổ trưởng tự nhận xét hoạt động của tổ mình phụ trách:

– Tổ 1:…

– Tổ 2:…

– Tổ 3:…

– Tổ 4:

Lớp phó học tập nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần vừa qua:….

Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần vừa qua:

– Nề nếp:…

– Học tập:…

Thông qua việc đánh giá, nhận xét của cán bộ lớp về kết quả hoạt động: Học tập và rèn luyện của các thành viên như sau:

Giáo viên chủ nhiệm nhận xét các hoạt động trong tuần vừa qua:

– Học tập: …

– Nề nếp: …

– Xử lí vi phạm: …

– Kế hoạch trong tuần tới:

+ Học tập:…

+ Nề nếp:…

+ Hoạt động khác:…

III. Ý kiến góp ý:

IV. Đề xuất kiến nghị:

Buổi sinh hoạt lớp kết thúc vào hồi…. giờ…phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành  … bản, có giá trị như nhau.

Chủ trì

(ký ghi rõ họ tên)

Thư ký

(ký ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi Biên bản buổi họp

Mục I: Điền các thông tin về thành phần tham dự

Trong đó:

+ Người chủ trì là Người đưa ra các vấn đề chính, hướng xử lý hoặc tổng hợp các ý kiến để giải quytrgết vấn đề. Thường là lớp trưởng của lớp

+ Thư ký: Người đảm nhiệm công việc điểm danh các thành phần tham gia và ghi chép các thông tin trong cuộc họp, lập biên bản họp.

Mục II: Viết ý kiến của các thành viên pháp biểu. Đây là thành phần quan trọng của thư ký. Vềnội dung có thể về một số chủ đề: Điểm mạnh (thực hiện nội quy, quy chế; các hoạt động triển khai thực hiện có hiệu quả; cá nhân tiêu biểu); Điểm yếu (vi phạm nội quy, quy chế: ; lối sống, lên lớp, tham gia giao thông; đạo đức, tác phong; khi thi, kiểm tra; số học sinh hay bỏ học); Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lớp. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm ra các phương án khắc phục cũng như đưa ra các phương án cải thiện tình hình lớp nhằm giúp lớp tiến bộ hơn trong thời gian tới.

Mục III và mục IV: Thư ký cần ghi các ý kiến hoặc đề xuất kiến nghị nếu có.

1.2. Mẫu biên bản bầu chọn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

(v/v bầu lớp trưởng…….)

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022

Tại phòng học:….

Lớp … Trường ……..

Tổ chức buổi họp lớp để triển khai nội dung bình bầu lớp trưởng của lớp

I.Thành phần tham dự:

1/ Thầy/cô              : ….. – Phụ trách chủ nhiệm lớp

2/ Chủ trì cuộc họp: …. – Là …

3/ Thư ký cuộc họp: ….. – Là …

4/ Sĩ số học sinh của lớp: … bạn; có mặt …bạn; Vắng mặt … bạn

II.Nội dung:

1/ Các học sinh ứng cử được xét bình bầu:

2/ Số phiếu bình bầu:

Lớp biểu quyết việc bầu cử lớp trưởng như sau:

– Tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp: ….phiếu

– Tỷ lệ tán thành: …. phiếu;

– Tỷ lệ không tán thành: …phiếu;

– Tỷ lệ không có ý kiến: … phiếu.

3/ Kết quả:

Học sinh: …. là học sinh có số phiếu bầu nhiều nhất trong cuộc bầu chọn.

Căn cứ kết quả trên thông qua nội dung cuộc lớp, cả lớp thống nhất bầu học sinh… giữ chức vụ lớp trưởng lớp học trong thời gian tới.

4/ Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm và học sinh trong lớp

– Ý kiến của các học sinh trong lớp tham dự:….

– Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm lớp học tham dự:…

Nhiệm vụ của lớp trưởng:

+ Theo dõi và quản lý tình hình chung của cả lớp

+ Báo cáo theo dõi về sĩ số của từng buổi học (học sinh nghỉ có phép và học sinh nghỉ không phép)

+ Tổng hợp các kết quả về thi đua và là người điều hành buổi sinh hoạt lớp.

+ Điều khiển xếp hàng của lớp trong giờ thể dục và các hoạt động vào và ra của lớp

+ Thực hiện triển khai các hoạt động của lớp theo chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên, của trường học

Xem thêm  C/O Form D là gì? Tìm hiểu C/O Form D trong xuất nhập khẩu?

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác mà giáo viên giao.

Quyền của lớp trưởng

+ Được ưu tiên trong tính điểm rèn luyện

+ Được rèn luyện các đức tính cần thiết cho cuộc sống sau này

5/ Ý kiến của học sinh được bầu làm lớp trưởng:

+ Lớp trưởng mới có lời cam đoan về việc chấp hành nội quy trường, lớp và pháp luật.

III. Ý kiến góp ý thêm:

– Ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm về phương hướng thực hiện của lớp trong thời gian sắp tới:……

– Ý kiến của học sinh trong lớp về phấn đấu học tập, thi đua trong lớp

Cuộc họp kết thúc vào………. giờ ………….. cùng ngày.

Biên bản này được lập thành …. bản, có giá trị như nhau.

Chủ trì

(ký ghi rõ họ tên)

Thư ký

(ký ghi rõ họ tên)

 1.3. Mẫu biên bản sinh hoạt lớp cho Đại học:   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc sinh hoạt lớp học kỳ …, năm học …..

Lớp: …..Khoa:..

……. giờ……. phút, ngày ……/……/ , phòng: …..

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Giảng viên tham dự:…..

Cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội của khoa tham dự:….

Các ban cán sự lớp:….

Thành viên tham dự : …./… …       Thành viên vắng mặt :…../……

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Triển khai những nội dung cùng các hoạt động liên quan đến sinh viên:

1.1. Ý kiến, nội dung được triển khai của BCS lớp. …..

1.2. Ý kiến, nội dung được triển khai của Ban Chi Hội. …..

1.3. Ý kiến, nội dung triển khai của Giảng viên khoa. …

2. Những ý kiến góp ý cho hoạt động của Lớp, Khoa, Nhà trường: …

Các giải đáp trực tiếp của Giảng viên tại lớp. (Nếu có) …

Các góp ý của BCH  trực tiếp tại lớp. (Nếu có) …

Đại diện ban cán sự lớp đã thông qua, xác nhận biên bản sinh hoạt lớp. Buổi sinh hoạt lớp đật học kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày.

CB-GV-NV tham dự

(Ký và ghi rõ họ tên)

  TM. Ban Cán Sự Lớp

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. Sinh viên tham dự

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Khái quát chung về biên bản sinh hoạt lớp:

Biên bản sinh hoạt lớp là mẫu biên bản dành cho cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm lập ra nhằm ghi chép lại toàn bộ nội dung của buổi sinh hoạt lớp theo tháng hoặc theo tuần. Biên bản bao gồm rất nhiều thông tin, ý kiến khác nhau từ những người tham gia.

Mẫu biên bản sinh hoạt lớp sẽ ghi chép, thống kê lại buổi sinh hoạt với các nội dung như kết quả mà lớp đạt được trong thời gian xác định hoặc các nhược điểm đang còn tồn tại ở lớp, từ đó giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ đưa ra khen ngợi, phê bình, đánh giá đồng thời đưa ra phương hướng khắc phục các tồn tại đó hoặc đưa ra những góp ý để lớp tiến bộ hơn trong thời gian tới.

3. Nội dung của biên bản sinh hoạt lớp:

Nội dung biên bản sinh hoạt lớp sẽ gồm các thông tin sau:

– Tiêu đề quốc ngữ

– Thời gian và địa điểm tổ chức sinh hoạt lớp;

– Thành phần tham dự (ghi rõ số số người vắng mặt, người có mặt);

– Nội dung buổi sinh hoạt, trong đó ghi cụ thể:

+ Nhận xét của các tổ về hoạt động mình phụ trách;

+ Ý kiến phát biểu của các thành viên trong lớp;

+ Nhận xét từ giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp như lớp phó, lớp trưởng;

+ Lên kế hoạch tuần/tháng tới và các phương hướng khắc phục hạn chế…

– Thời gian kết thúc buổi họp sinh hoạt;

– Chữ ký của giáo viên chủ nhiệm, thư ký cuộc họp.

Đây là những nội dung chủ yếu của một buổi sinh hoạt lớp

4. Các lưu ý của Biên bản họp:

Để có thể lập Biên bản họp lớp theo đúng yêu cầu, cần lưu ý những nội dung sau đây:

– Về nội dung cuộc họp là phần quan trọng nhất trong biên bản: Cần ghi chép một cách chính xác nhất các thông tin về số liệu, thời gian, địa điểm, nội dung. Nội dung cuộc họp bắt buộc đầy đủ những thông tin quan trọng.

Trong quá trình ghi chép, thư ký cuộc họp nên lược bớt những đoạn viết rườm rà. Cần ghi chép có chọn lọc và logic để những người không tham dự buổi sinh hoạt lớp đất cũng có thể hiểu được vấn đề. Người lập biên bản không nên ghi chép quá nhiều thông tin trong biên bản cuộc họp, chỉ nên ghi lại những nội dung cần thiết vào biên bản, đảm bảo súc tích tuy nhiên vẫn đầy đủ thông tin quan trọng trong biên bản.

Vì vậy, thư ký có thể dựa vào mục đích của cuộc họp để xác định nội dung chuẩn xác của cuộc họp. Từ đó, thư ký ghi lại trong biên bản các nội dung một cách trung thực, khách quan. Người lập biên bản không nên để ý kiến cá nhân xen vào biên bản, đặc biệt không thêm bớt hay bình luận, đồng thời đưa các yếu tố cảm xúc của mình vào biên bản.

Sau khi kết thúc cuộc họp, để đảm bảo tính chính xác của nội dung thì biên bản này cần được đọc công khai trước buổi sinh hoạt nhằm mục đích chỉnh sửa lại những phần chưa đúng.

–  Về vị trí chỗ ngồi của thư ký: Ngồi gần chủ tọa cuộc họp mục đích là để có thể dễ dàng thực hiện các yêu cầu mà chủ tọa đưa ra trong cuộc họp, đồng thời giúp thư ký hoàn thành công việc ghi chép thuận lợi nhất và cuộc họp cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-bien-ban-sinh-hoat-danh-cho-moi-cap-hoc-va-cach-viet/

097.110.6895
097.110.6895