Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng mới nhất

Bài viết Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng mới nhất:

Hợp đồng là sự giao kết thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên nhiều khi trong hợp đồng đã ký kết xong, trong thực tế áp dụng hợp đồng, các bên trong hợp đồng phát hiện ra một số điều cần bổ sung hoặc muốn sửa đổi một số điều khoản nào đó trong hợp đồng nhưng không muốn phải lập lại một hợp đồng mới. Pháp luật đã quy định một loại văn bản khác đó là Phụ lục hợp đồng để các bên có thể sửa đổi chỉnh lý một số điều khoản để việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi hơn.

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2015

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 097.110.6895

1. Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng mới nhất:

Dưới đây là mẫu phụ lục điều chỉnh giá trị hợp đồng mới nhất năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày…tháng… năm...

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ

Số…../ PLHĐ

–    Căn cứ theo HĐKT số…..đã ký ngày…tháng…năm…

–    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY: …..

Đại diện: Ông/bà ……

Chức vụ: ….

Địa chỉ: ….

Điện thoại: …..

Mã số thuế:…..

Số tài khoản:…..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY: ….

Đại diện: Ông/bà: ….

Chức vụ: …..

Địa chỉ: …..

Điện thoại: …..

Mã số thuế:…..

Số tài khoản:……

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số….. về….đối với hợp đồng đã ký số .., ngày …./…/….. Cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi khoản ….. Điều …. “Giá trị hợp đồng” của Hợp đồng như sau:

Từ: …

Thành: …..

Điều 2. Các nội dung khác của Hợp đồng ….. được giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng dịch vụ tư vấn số …… mà hai bên đã ký kết ngày ….

Hai bên đã đọc lại Phụ lục hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục để làm bằng chứng.

Phụ lục hợp đồng được lập thành 04  (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 (Ký tên, đóng dấu)

 ĐẠI  DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

                                                                                 

2. Quy định pháp luật về phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, tính cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận được ghi trong hợp đồng. Các bên được thỏa thuận và quy định cụ thể về việc điều chỉnh giá hợp đồng trong hợp đồng. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc của hợp đồng. Như vậy trong thời gian thực hiện hợp đồng, các bên muốn thay đổi và điều chỉnh giá trị hợp đồng nhưng không muốn lập lại hợp đồng mới thì tiến hành lập phụ lục hợp đồng. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 có quy định chi tiết quy định về phụ lục hợp đồng như sau:

– Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Như vậy, phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị của hợp đồng cũng có giá trị hiệu lực như hợp đồng, là sự sửa đổi bổ sung một số điều khoản mà các bên tham gia thỏa thuận muốn chỉnh sửa. Việc thực hiện phụ lục hợp đồng cũng có giá trị pháp lý như bản hợp đồng chính. Về nguyên tắc, phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá áp dụng cho trường hợp tại thời điểm ký kết hợp đồng các bên chưa thể xác định chính xác khối lượng và đơn giá thanh toán hợp đồng. Khối lượng công việc sẽ được chuẩn xác trên cơ sở khối lượng thực tế thực hiện được các bên thống nhất nghiệm thu, đơn giá điều chỉnh sẽ được hai bên xác định theo các quy định tại hợp đồng và mặt bằng giá tại thời điểm thực hiện. Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng được thực hiện thông qua điều chỉnh khối lượng hợp đồng và điều chỉnh đơn giá hợp đồng.

Xem thêm  Văn thư hành chính là gì? Ngành văn thư hành chính làm gì?

Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá là văn bản bổ sung thêm việc sửa đổi giá trị của hợp đồng. Sau khi ký kết hợp đồng, vì một vài nguyên nhân nên các bên muốn có sự điều chỉnh giá cho phù hợp với thực tế của việc thực hiện hợp đồng. Hợp đồng điều chỉnh giá là văn bản điều chỉnh giá trị của hợp đồng đó.

Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng ở đây thuộc loại hợp đồng sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 đã quy định :

– Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trong trường hợp các bên ký kết chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Vì phụ lục của hợp đồng là một phần của hợp đồng nên trường hợp này điều luật quy định điều khoản trái với nội dung của hợp đồng sẽ không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi. Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng là một điểm sửa đổi mới, như vậy điều khoản trong hợp đồng phụ này sẽ tính là điều khoản sửa đổi và các bên có nghĩa vụ thực hiện theo phụ lục hợp đồng đó.

3. Một số lưu ý khi soạn phụ lục hợp điều chỉnh giá trị hợp đồng:

 Khi soạn thảo phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng cần phải lưu ý một số điểm sau đây:

– Trước hết, phải đảm bảo nội dung của phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá phù hợp với hợp đồng;

– Hình thức của phụ lục hợp đồng sẽ tương ứng với hình thức của hợp đồng (nếu theo quy định pháp luật hợp đồng phải được công chứng/chứng thực thì phụ lục hợp đồng cũng phải được công chứng/chứng thực mới đảm bảo giá trị pháp lý);

– Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản trước khi sửa đổi và sau khi sửa đổi là gì

– Phải ghi rõ thời điểm có hiệu lực của phụ lục hợp đồng

– Lưu ý về đánh số thứ tự nếu như hợp đồng có nhiều phụ lục hợp đồng (đánh theo thứ tự tăng dần theo mốc thời gian ký kết).

– Về hình thức: Khi bản hợp đồng chính thức được ký kết giữa hai bên, có công chứng, xác thực cụ thể, thì bản phụ lục cũng phải được chính người đó ký hoặc có giấy ủy quyền. Không chỉ vậy, bản phụ lục cũng phải được công chứng, chứng thực đánh dấu đỏ như bản chính. Điều này phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

– Về nội dung: Hiệu lực và nội dung của bản phụ lục điều chỉnh giá trị hợp đồng sẽ phụ thuộc vào bản hợp đồng chính cũng như những thay đổi, chỉnh sửa bổ sung của cả hai bên đã thỏa thuận và thống nhất.

Điều đó đồng nghĩa với việc nội dung trong bản phụ lục không được khác biệt hoàn toàn so với nội dung gốc nếu không có ghi chú rõ ràng là thay đổi nội dung trong hợp đồng gốc. Nếu không được ghi rõ ràng là sửa đổi thì hai bản này sẽ không thống nhất và bản phụ lục không có hiệu quả thực hiện. Phụ lục hợp đồng khi sửa đổi giá trị hợp đồng phải ghi rõ nội dung sửa đổi thì mới có giá trị trong việc thực hiện hợp đồng.

Có thể thấy phụ lục hợp đồng được xác lập ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, phụ lục hợp đồng quy định về việc thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ do đó nó cũng là một hợp đồng. Nhưng cần lưu ý rằng, phụ lục hợp đồng được hình thành dựa trên cơ sở nội dung của một hợp đồng đã được giao kết trước đó, nên về mặt hiệu lực và nội dung sẽ phụ thuộc vào hợp đồng mà nó điều chỉnh, đồng thời là bộ phận không thể tách rời đối với hợp đồng đó. Cho nên việc thành lập một hay nhiều bản “phụ lục hợp đồng” là phù hợp cho đối tượng hợp đồng xác lập nhằm mục đích quy định chi tiết hơn hay sửa đổi, chấm dứt điều khoản đã được xác lập trong một hợp đồng khác.

Trên đây là mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng mới nhất và chuẩn nhất. Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá là một văn bản quan trọng trong các giao dịch dân sự và thương mại. Trong trường hợp khi các bên muốn sửa đổi giá trị hợp đồng mà không muốn lập hợp đồng mới thì phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá là lựa chọn tối ưu giúp việc sửa đổi điều chỉnh hợp đồng diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-phu-luc-hop-dong-dieu-chinh-gia-tri-hop-dong-moi-nhat/

097.110.6895
097.110.6895