Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

Công ty Luật Gia Bùi cung cấp mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 097.110.6895 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần

 

Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là một loại hợp đồng mà một bên (người chuyển nhượng) đồng ý chuyển nhượng quyền sở hữu của mình đối với một số lượng cổ phần trong một công ty cho bên kia (người nhận chuyển nhượng), thường là trong trao đổi cho một khoản tiền hoặc các loại tài sản khác.

Các điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thường bao gồm thông tin chi tiết về số lượng và giá trị của cổ phần được chuyển nhượng, điều kiện thanh toán, các cam kết và bảo đảm từ phía người chuyển nhượng về tính hợp pháp và sở hữu của cổ phần, cũng như các điều kiện và điều khoản khác liên quan đến việc chuyển nhượng.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thường được sử dụng trong các giao dịch mua bán cổ phần giữa các cổ đông, hoặc khi có sự thay đổi về cổ đông chiến lược trong một công ty. Đây là cách phổ biến để chuyển nhượng quyền sở hữu và kiểm soát của một công ty từ một bên sang một bên khác.

Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần:

Tảu xuống Luật Gia Bùi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2022, tại Văn phòng Công chứng …………………………

Hai bên chúng tôi gồm:

 1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Sau đây gọi tắt là bên A): 

   Ông: NGUYỄN NGỌC TUYẾN          Năm sinh: …………..

CMND/CCCD số: ……………………………… Cấp ngày: ………………… Nơi cấp:……………….

Địa chỉ thường trú tại ……………………………………………………………………………………………

Là cổ đông sở hữu 150.000 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn) cổ phần tại Công ty Cổ phần……………. căn cứ các giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ……….; mã số doanh nghiệp: ……………….. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố………………………. đăng ký lần đầu ngày …../……/……..; đăng ký thay đổi lần thứ………ngày ……./……./20….;

– Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần ………….. thể hiện: Ông Nguyễn Ngọc Tuyến sở hữu: 150.000 cổ phần tương đương 1.500.000 đồng (Một tỷ năm trăm nghìn đồng) chiếm 15 % vốn điều lệ; thời điểm góp vốn: 31/01/2019;

– Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần …………….cấp ngày 20/05/2022 chứng nhận Bà Nguyễn Ngọc Tuyến sở hữu: 150.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần …………..

 1. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Sau đây gọi tắt là bên B):   

   Ông: ……………………………………….                                              Năm sinh: ……………..

CCCD số: …………………….. do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày ……………………

Thường trú tại: …………………………………………………………………………………………………….

Hai bên đồng ý thống nhất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1

ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của bên A tại Công ty Cổ phần ……………., cụ thể như sau:

 • Số lượng cổ phần: 000 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn cổ phần)
 • Mệnh giá: 000.000 đồng/cổ phần;
 • Tổng giá trị mệnh giá:500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng);
 • Loại cổ phần: Phổ thông
 • Trong đó: Số lượng cổ phần được tự do chuyển nhượng: 000 cổ phần.

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 250.000đ (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam);
 2. Giá chuyển nhượng nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí phải nộp theo quy định của pháp luật.
 3. Phương thức thanh toán: bên B đã thanh toán đủ số tiền nêu trên cho bên A một lần bằng tiền mặt ngay trước khi hợp đồng này được công chứng. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên ký tên dưới đây.
 4. Giá chuyển nhượng và thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thỏa thuận, thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 • Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng:
 1. Yêu cầu bên B thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định trong hợp đồng;
 2. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật;
 3. Yêu cầu Công ty Cổ phần …………… xác nhận và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ để chuyển giao quyền sở hữu cổ phần cho Bên B theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
 4. Chuyển giao và chấm dứt quyền sở hữu của mình đối với số cổ phần đã chuyển nhượng trong Công ty từ thời điểm Hợp đồng này có hiệu lực;
 • Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng:
 1. Yêu cầu bên A bàn giao đầy đủ thủ tục, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu số cổ phần mà bên A chuyển nhượng cho bên B;
 2. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này;
 3. Bên B được quyền sở hữu số cổ phần quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời hưởng mọi quyền lợi phát sinh cũng như các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần ……….. kể từ ngày Hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.
Xem thêm  Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP PHÍ, THUẾ, LỆ PHÍ

– Phí công chứng liên quan hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp;

– Thuế, lệ phí khác (nếu có) liên quan hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng. Mọi sự thay đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng sẽ được thể hiện thông qua phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng (Nếu có) là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

ĐIỀU 6

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi sự tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến hợp đồng này, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 7

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về pháp nhân, nhân thân, về đối tượng đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Đối tượng của Hợp đồng thuộc trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Bên A cam đoan đã nghe Công chứng viên đọc lại hợp đồng này, đã nghe Công chứng viên giải thích quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

1.6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 1. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về đối tượng nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về đối tượng của hợp đồng;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Bên B cam đoan đã nghe Công chứng viên đọc lại hợp đồng này, đã nghe Công chứng viên giải thích quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
 2. Các bên đã đọc lại Hợp đồng này, đã nghe Công chứng viên đọc lại hợp đồng và giải thích quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng, ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này;
 3. Hợp đồng này được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng, 01 bản chuyển cho Công ty.
 4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được Công chứng viên Văn phòng Công chứng …………………………. và đóng dấu.

    BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                   BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

                        (BÊN A)                                                                 (BÊN B)

 

 

 

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895