Hợp đồng hợp tác kinh doanh cửa hàng (Song ngữ)

Công ty Luật Gia Bùi cung cấp mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 097.110.6895 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là một loại hợp đồng mà hai hoặc nhiều bên đồng ý hợp tác với nhau để đạt được một mục tiêu kinh doanh cụ thể. Trong hợp đồng này, các bên thường chia sẻ các nguồn lực, kiến thức, kỹ năng, và/hoặc vốn tài chính để cùng nhau phát triển và vận hành một dự án hoặc hoạt động kinh doanh.

Các điều khoản trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thường bao gồm:

  1. Mục tiêu và phạm vi của hợp tác: Mô tả rõ ràng về mục tiêu cụ thể mà các bên mong muốn đạt được thông qua việc hợp tác, cũng như phạm vi của dự án hoặc hoạt động kinh doanh.
  2. Phân chia lợi ích: Xác định cách chia sẻ lợi nhuận hoặc các lợi ích khác từ hoạt động kinh doanh giữa các bên.
  3. Quyền và nghĩa vụ của các bên: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, và quyền lợi của mỗi bên trong quá trình hợp tác.
  4. Quản lý và điều hành: Xác định cách thức quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, bao gồm việc ra quyết định và phân công công việc.
  5. Thời gian và điều kiện kết thúc: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp tác, cũng như các điều kiện và điều khoản để chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh thường được sử dụng trong các tình huống khi các tổ chức hoặc cá nhân muốn kết hợp nguồn lực và kỹ năng để tận dụng cơ hội thị trường hoặc giải quyết các thách thức kinh doanh cụ thể.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Tảu xuống Luật Gia Bùi

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

CONTRACT OF BUSINESS COOPERATION

Số:

No:

Chúng tôi gồm có:

We include:

BÊN A: CÔNG TY

PARTY A        :          

Địa chỉ trụ sở   :

Address           :          

Người đại diện :          Chức vụ:

Representative :                   Position:
‎Mã số thuế      :

Tax code :

And,

BÊN B: CÔNG TY

PARTY B        :          

Địa chỉ trụ sở   :

Address           :          

Người đại diện :         Chức vụ:

Representative :                   Position:
‎Mã số thuế      :

Tax code :

Cùng thoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh này với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Both parties agreed to sign this business cooperation contract with the following terms and conditions:

ĐIỀU 1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI  HỢP TÁC KINH DOANH

–          Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác kinh doanh trong việc khai thác địa điểm kinh doanh Số      ,

–          Mục tiêu của hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và  phát huy tối đa nguồn lực của mỗi bên nhằm xây dựng chuỗi cửa hàng bán buôn và bán lẻ các sản phẩm nông sản.

–          Phạm vi hợp tác kinh doanh:  Hai Bên hợp tác cùng điều tra, nghiên cứu thị trường, nhu cầu, thị hiếu khách hàng, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản;

ARTICLE 1. OBJECTIVES AND SCOPE OF BUSINESS COOPERATION

Party A and Party B agreed to cooperate in exploiting business place No.      ,

The objective of the business cooperation contract is to improve the competitiveness of the market and maximize the resources of each party to build a chain of wholesale and retail stores of agricultural products.

Scope of business cooperation: Parties work together to investigate, research the market, demand, taste of customers, promote products, build brands and search markets for agricultural products;

ĐIỀU 2. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thời hạn hợp tác là 05 (năm) năm bắt đầu kể từ ngày       tháng       năm 20      đến hết ngày       tháng       năm 20      Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của các bên.

ARTICLE 2. TERM OF CONTRACT

The term of cooperation is 05 (five) years starting from the date       month       year       to the end of the day       month       year 20

The term of cooperation may be extended according to the agreement of the parties.

ĐIỀU 3. GÓP VỐN VÀ PHÂN CHIA KẾT QUẢ KINH DOANH

3.1. Góp vốn

Bên A góp vốn bằng toàn bộ giá hàng hóa, chi phí thiết kế, in ấn các sản phẩm kinh doanh phù hợp với yêu cầu kinh doanh tại địa điểm nói trên (Bảng danh mục hàng hóa và định giá giá trị của từng sản phẩm do Bên A góp sẽ được hai bên thống nhất lập thành văn bản không tách rời hợp đồng này). Giá trị trên bao gồm toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt tại địa điểm kinh doanh.

Bên B góp vốn bằng việc trực tiếp cải tạo, thiết kế và xây dựng lại (nếu có) cho toàn bộ mặt bằng phục vụ hoạt động kinh doanh tại địa điểm nói trên. (Bảng chi phí vật tư và nhân công thực hiện do hai bên thống nhất và lập thành văn bản không tách rời hợp đồng này).

3.2. Phân chia kết quả kinh doanh

Lợi nhuận từ hoạt động thực hiện kinh doanh phân phối bán buôn và bán lẻ các sản phẩm nông sản tại địa điểm kinh doanh nói trên sẽ được phân chia theo căn cứ theo tỷ lệ giá trị phần vốn góp của mỗi bên tính đến thời điểm phân chia lợi nhuận trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng      %, Bên B được hưởng      % trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với  Nhà nước.

Thời điểm chia lợi nhuận được xác định vào ngày cuối cùng của mỗi Quý của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày:

3.3 Chi phí cho hoạt động quản lý kinh doanh bao gồm:     

+  Tiền nhập hàng hóa đầu vào (Được xác định dựa trên hợp đồng đã ký và biên bản giao hàng của nhà phân phối đến địa điểm kinh doanh);

+  Lương nhân viên;

+  Chi phí điện, nước;

+  Khấu hao tài sản;

+  Chi phí bảo dưỡng máy móc, thiết bị, nhà xưởng;

+  Chi phí khác do hai bên thỏa thuận bằng biên bản.

ARTICLE 3. CONTRIBUTION OF CAPITAL AND DIVISION OF BUSINESS RESULTS

3.1. Capital contribution

Party A contributes capital by the entire value of goods, designing and printing business products in accordance with the business requirements at the above-mentioned location. (The list of goods and the valuation of each product contributed by Party A will be agreed in writing by the two parties and this is inseparable part of the contract). The above value includes all transportation and installation costs at the place of business.

Party B contributes capital by directly renovating, designing and rebuilding (if any) the premises for business activities at the above-mentioned location. (The table of material and labor expenses is agreed by the two parties and made in writing and this is inseparable from this contract).

 

3.2. Division of business results

Profit from wholesale and retail distribution activities of agricultural products at the above-mentioned business location will be divided according to the ratio of value of each party’s capital contribution at the time of profit distribution, unless otherwise agreed by the parties.

Profit will be divided according to the ratio: Party A is entitled to      %, Party B is entitled to      % of the total profit after fulfilling the obligations to the State.

The time for profit sharing is determined on the last day of each quarter of the fiscal year. The fiscal year begins on:

3.3 Expenses for business management activities include:

Money imported input goods (Determined based on the signed contract and the delivery record of the distributor to the place of business);

Salary of employees;

Electricity and water costs;

Depreciation of assets;

The costs of maintenance for machinery, equipment, and workshops;

Other costs agreed by the two parties.

ĐIỀU 4. CÁC NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH

–          Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

–          Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

ARTICLE 4. FINANCIAL PRINCIPLES

– The two parties must comply with the financial and accounting principles as prescribed by the law on accounting of the Socialist Republic of Vietnam.

– All revenues and expenditures of running business and the maintenance must be clearly, fully and truthfully recorded.

ĐIỀU 5. BAN ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hai bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm 03 người trong đó Bên A sẽ cử  02 (hai), Bên B sẽ cử 01 (một) đại diện khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất hai thành viên đồng ý.

Đại diện của Bên A là: Ông       – Chức danh: Giám đốc

Ông       – Chức danh:

Đại diện của Bên B là: Ông       – Chức danh:

 

Người trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động:

Đại diện Bên A: Ông:

Điện thoại:                              Fax:

Đại diện Bên B: Ông:

Điện thoại:                Fax:

Trụ sở của ban điều hành đặt tại:

Nhiệm vụ của ban điều hành:

–           Xây dựng kế hoạch và chương trình triển khai cụ thể hàng tháng/quý và định hướng kế hoạch phát triển thông qua Lãnh đạo Hai Bên.

–           Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các kế hoạch và chương trình đã đề ra.

–           Thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Hai Bên.

–           Lập các báo cáo định kỳ về các công việc đang thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí cho các hoạt động đó.

–           Trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhân viên trong trung tâm phân phối.

ARTICLE 5. EXECUTIVE BOARD BUSINESS OPERATIONS

The two sides agreed to build a Executive Board business operations including 03 people in which Party A will appoint 02 (two), Party B will appoint 01 (one) representative when it is necessary to make decisions related to the cooperation content specified in this Contract. Any decision of the Executive Board will be approved when at least two members agree.

The representative of Party A is         :           Mr.               – Position: Director

                        Mr.               – Position:

The representative of Party B is         :           Mr.               – Position:

Persons who directly handle matters arising in the course of operation:

The representative of Party A is         :           Mr.              

Phone:                              Fax:

The representative of Party B is         :           Mr.              

Phone:                               Fax:

The head office of the Executive Board is located at:

Tasks of the Executive Board:

–  Develop specific implementation plans and programs every monthly/quarterly and orienting the development plan and through the Leaders of the Parties.

–  Coordinate with other units to implement the plans and programs set out.

–  Regularly reporting and seeking guidance from the Leaders of the two Parties.

–  Making periodic reports on the work in progress, the situation of using funds for those activities.

Directly manage and direct all activities of the employees in the distribution center

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Xem thêm  Mẫu công văn giải trình về hóa đơn bỏ trốn

–           Chịu trách nhiệm nhập nguồn hàng từ các nhà phân phối;

–           Tìm kiếm, đàm phán, ký kết, thanh toán hợp đồng đối với các nhà phân phối cung cấp sản phẩm nông sản trong và ngoài nước.

–           Cung cấp đầy đủ các hoá đơn, chứng từ  liên quan để phục vụ cho công tác hạch toán tài chính quá trình kinh doanh.

–           Quản lý và điều hành hoạt động bán lẻ tại địa điểm kinh doanh;

–           Trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, điều động cán bộ, nhân viên tại địa điểm kinh doanh. Lên kế hoạch Trả lương và các chế độ khác cho công nhân, cán bộ làm việc tại địa điểm kinh doanh.

–           Phối hợp cùng Bên B trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết theo tháng/Quý/Năm tài chính.

–           Được hưởng      % lợi nhuận sau thuế.

–           Triệt để tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật trong quá trình kinh doanh;

ARTICLE 6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTY A

–  Responsible for importing goods from distributors;

–  Search, negotiate, sign and pay contracts for distributors supplying agricultural products at home and abroad..

–  Provide all relevant invoices and documents to serve the financial accounting of the business process.

–  Managing and operating retail activities at business locations;

–  Directly responsible for recruiting, managing, and mobilizing officials and employees at business locations. Planning Salary payment and other regimes for workers and officials working at business locations.

–  Coordinate with Party B in formulating detailed business plans by month/quarter / fiscal year.

–  Receive      % of profit after tax.

–  Thoroughly comply with the provisions of the law on environmental protection and other law provisions in the course of business;

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

–           Thực hiện quyền bán buôn các sản phẩm nông sản;

–           Tìm kiếm đối tượng khách hàng phù hợp phục vụ cho hoạt động bán buôn nông sản;

–           Trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho nhóm khách hàng này;

–           Có trách nhiệm phối hợp cùng Bên A trong hoạt động quản lý, điều hành quá trình kinh doanh;

–           Có trách nhiệm triển khai tìm kiếm và bán lẻ các sản nông sản bán sản phẩm trong điều kiện cho phép;

–           Đưa máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh vào hoạt động của trung tâm;

–           Nguồn hàng bán buôn phải nhập từ nguồn phân phối của trung tâm và hạch toán trực tiếp vào trung tâm phân phối;

–           Triệt để tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật trong quá trình kinh doanh;

–           Hạch toán toàn bộ thu chi của quá trình sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định tài chính của trung tâm phân phối tại địa điểm kinh doanh;

–           Có trách nhiệm kê khai, nộp đầy đủ thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước. Đồng thời quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước ngành và địa phương, cơ quan thuế nơi đặt địa điểm kinh doanh.

–           Phối hợp cùng Bên A xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết theo tháng/Quý/Năm tài chính.

–           Được hưởng      % lợi nhuận sau thuế.

ARTICLE 7. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTY B

–  Exercise the right to wholesale agricultural products;

–  Finding suitable customers to serve wholesale agricultural products;

–  Directly manage business activities and formulate business plans for this group of customers;

–  Be responsible to coordinate with Party A in business management and administration activities;

–  Be responsible for conducting the search and retail of agricultural products to sell products under the allowable conditions;

–  Putting machinery and equipment in service of business activities into the operation of the center;

–  Wholesale sources must be imported from the distribution center and accounted directly into the distribution center;

–  Thoroughly comply with the provisions of the law on environmental protection and other law provisions in the course of business;

–  Accounting of all revenues and expenditures of the production and business process strictly according to the financial regulations of the distribution center at the place of business;

–  Responsible for the full declaration and payment of taxes and other obligations to the State. At the same time, relationships with state and local state management agencies and tax offices where business locations are located.

–  Coordinate with Party A to develop a detailed business plan by month / quarter / fiscal year.

–  Entitled to      % of profit after tax.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VÀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT THOẢ THUẬN HỢP TÁC

–           Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết;.

–           Trong trường hợp một trong Hai Bên có mong muốn sửa đổi, bổ sung phải thông báo trước cho bên kia bằng văn bản.

–           Trong trường hợp một trong Hai Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên đơn phương có nghĩa vụ thông báo trước bằng văn bản cho Bên kia trong vòng 06 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ của các bên tại thời điểm kí kết sẽ được hai bên trực tiếp thương thảo và xác lập bằng văn bản.

–           Hai Bên cam kết thực hiện theo các điều kiện và điều khoản trên và nhất trí ký kết thoả thuận hợp tác này.

ARTICLE 8: EFFECT OF COOPERATION CONTRACT AND AMENDMENT AND TERMINATION OF COOPERATION CONTRACT

–  This contract takes effect from the signing date of the two parties;

–  In case either party wishes to amend or supplement, the party in need must notify the other party in writing.

–  In case one of the Parties unilaterally terminates the contract, the unilateral party is obliged to notify the other Party in writing within 06 months before the termination of the contract. The rights and obligations of the parties at the time of signing will be directly negotiated and established in writing by both parties.

–  The two sides committed to comply with the above terms and conditions and agreed to sign this cooperation agreement.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG          

–           Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

–           Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 08% giá trị phần nghĩa vụ vi phạm theo hợp đồng.

–           Trong quá trình  thực hiện hợp đồng nếu bên nào  có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

–           Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh.

–           Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.

–           Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ARTICLE 9. GENERAL TERMS

–  This contract is construed and governed by the laws of the Socialist Republic of Vietnam.

–  The two parties commit to perform all the terms committed in the contract. The party violating the contract causes damage to the other party (except in the case of force majeure), must compensate for all damage occurred and be subject to a contractual violation penalty equal to 08% of the value of the violated obligations. copper.

–  In the course of contract performance, if either party has difficulties, it must notify the other party within 1 (one) month from the date of difficulty.

–  The parties are responsible for timely information to each other on the progress of work. Ensure confidentiality of all information related to the production and business process.

–  All amendments and supplements to this contract must be made in writing and signed by both parties. The annexes are an integral part of the contract.

–  All disputes arising in the course of contract performance shall be firstly settled through negotiation and conciliation. If conciliation fails, the dispute shall be settled at the competent court.

ĐIỀU 10.  HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

–           Hợp đồng hết hiệu lực khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.

–           Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng.  Toàn bộ tài sản sẽ được kiểm kê và phân chia theo tỷ lệ vốn góp tại thời điểm hợp đồng hết hiệu lực.

–           Hợp đồng này gồm 04 (bốn) trang không thể tách rời nhau, được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ARTICLE 10. EFFECT OF CONTRACT

–  The contract expires upon the expiry of the contract as prescribed in Article 2 of this Contract or other cases as prescribed by law.

–  At the end of the contract, the two sides will make a record liquidation of the contract. All assets will be inventoried and distributed according to the rate of capital contribution at the time the contract expires.

–  This Contract consists of 04 (four) pages which are inseparable, made in 02 (two) copies in Vietnamese, each Party keeps 01 (one) copy with the same validity and takes effect from the date of signing.

 

BÊN A

PARTY A

BÊN B

PARTY B

 

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895