Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội liên hiệp phụ nữ mới nhất

Bài viết Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội liên hiệp phụ nữ mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

 1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Hội liên hiệp phụ nữ là gì?

   1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Hội liên hiệp phụ nữ là gì?

  “Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội liên hiệp phụ nữ” là một loại tài liệu báo cáo được sử dụng bởi các thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để đánh giá và báo cáo các hoạt động của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức. Báo cáo này thường được lập hàng năm hoặc hàng quý và nêu ra các thông tin về việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ, hoạt động cộng đồng và các thành tích đã đạt được trong việc nâng cao vị trí, vai trò và quyền lợi của phụ nữ trong xã hội. Báo cáo cũng có thể cung cấp thông tin về các khó khăn và thách thức đã gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp cải thiện hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ.

  2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội liên hiệp phụ nữ mới nhất: 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …, ngày…..tháng…. năm 20….

  BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Đề nghị xét tặng …..

  I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

  – Họ và tên: Nam, nữ:

  – Ngày/tháng/ năm sinh:

  – Dân tộc:

  – Nơi ở hiện nay:

  – Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay:

  II . TÓM TẮT THÀNH TÍCH GẮN VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  (Khai thời gian công tác theo tiêu chuẩn)

  Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ (ghi rõ)
  Từ…….đến……….
  ….
  – Số lượng lao động nữ(1) :

  – Tỉ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo tại đơn vị (2):

  II. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

  1. Các hình thức khen thưởng (ghi rõ số quyết định).

  2. Kỷ luật (nếu có):

  XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Người khai ký tên

  (Ghi rõ họ tên)

   

   

  Ghi chú:

  – (1): Đối với lãnh đạo chủ chốt các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty, Trưởng ban nữ công đơn vị.

  – (2): Đối với lãnh đạo chủ chốt bộ, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể TW

  3. Hướng dẫn viết Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội liên hiệp phụ nữ mới nhất:

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG   

  Số:    /BC-PN  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Đà Nẵng, ngày …. tháng …. năm 20…

  BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Đề nghị xét tặng …

  I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

  – Họ và tên: Nam, nữ: TRƯƠNG HOÀNG KIỀU THU

  – Ngày/tháng/ năm sinh: 29/03/1983

  – Dân tộc: Kinh

  – Nơi ở hiện nay: Tp Đà Nẵng.

  – Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: UV Đảng đoàn; Phó Chủ tịch Hội

  II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

  1. Quyền hạn và nhiệm vụ được giao:

  Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, phụ trách Ban Tuyên giáo và Ban Chính sách Luật pháp, cùng với việc kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ kết hôn, hàng năm tôi tích cực đề xuất Ban Thường vụ Hội LHPN TP đầu tư xây dựng các chương trình công tác, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát hiện và xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay để chỉ đạo cho các cấp Hội triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đã được triển khai đều khắp; Hội đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực và đạt hiệu quả cao, thu hút được sự quan tâm, gắn bó của Hội Liên hiệp Phụ nữ vào tổ chức Hội; phong trào phụ nữ thành phố Đà Nẵng ngày càng khởi sắc; những kết quả đạt được của các cấp Hội phụ nữ trên các lĩnh vực đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng của thành phố.

  2. Thành tích cá nhân đạt được:

  Được giao trách nhiệm, tôi đã tham gia cùng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch điều hành BCH và Ban Thường vụ. Tôi cũng đã tổ chức và triển khai các hoạt động lãnh đạo và chỉ đạo phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội. Ngoài ra, theo phân công của Đảng đoàn và BTV, tôi đã trực tiếp làm việc với các đơn vị cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn và động viên phong trào phụ nữ. Tôi cũng đã tham gia nghiên cứu và tổ chức hiệu quả phong trào Hội cùng với BTV các đơn vị.

  Tôi cũng có trách nhiệm phụ trách công tác Tuyên giáo và Chính sách – Luật pháp. Với trách nhiệm này, tôi đã bám sát chỉ đạo TW, nghiên cứu tài liệu và nội dung công việc, cùng cán bộ 2 ban bàn nội dung hoạt động. Tôi đã luôn quan tâm và dành nhiều thời gian phân tích vấn đề, bàn kế hoạch cho từng nội dung công việc và hoạt động, phân kỳ và chọn trọng tâm công việc, định hướng công việc cho từng ban cũng như từng cán bộ chuyên môn trong tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất. Tôi cũng đã tranh thủ các nguồn lực để tạo điều kiện cho Ban thực hiện công việc và tháo gỡ khó khăn khi gặp vấn đề.

  Xem thêm  Mẫu Biên bản kiểm tra, xác minh số 04/BB-TT và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

  Bản thân tôi thường xuyên rèn luyện kỹ năng soạn bài, kỹ năng đứng lớp, kỹ năng tuyên truyền và kỹ năng vận động để thực hiện tốt công việc được giao.

  Bên cạnh đó, tôi đã tích cực tham gia các Ban quản lý dự án và các Ban chỉ đạo, Hội đồng và các chương trình liên tịch theo sự phân công của BTV. Tôi đã làm việc với các đơn vị, tổ chức và cá nhân để đóng góp cho hiệu quả chung của cơ quan.

  III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

  1.  Danh hiệu thi đua:

  Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
  2012 Chiến sỹ thi đua cơ sở Quyết định số 03/QĐ-PN ngày 05/01/2013
  2013 Chiến sỹ thi đua cơ sở Quyết định số 103/QĐ-BTV ngày 23/12/2013 của Ban Thƣờng vụ Hội LHPN TP Đà Nẵng
  2014 Chiến sỹ thi đua cơ sở

  Quyết định số 82/QĐ-BTV ngày 31/12/2014 của Ban Thƣờng vụ Hội LHPN TP Đà Nẵng

  2.  Hình thức khen thưởng:

  Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;          cơ quan ban hành quyết định
   

  2013

  Bằng khen đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2011 và 2012  

  Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 01/02/2013

   

   

   

   

  2014

  Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ đã có thành  tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2009 – 2014 Quyết định số 1617/QĐ-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ
  Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2013 – 2014

  Quyết định số 4255/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

   

  Trên đây là Báo cáo thành tích cá nhân tôi, Kính đề nghị Ban thi đua Khen thưởng thành phố xét đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng thưởng/.

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (ký, đóng dấu)

  NGƯỜI BÁO CÁO

  (ký, ghi rõ họ và tên)

  THỦ TRƯỞNG ….

  (ký, đóng dấu)

  4. Những nội dung cần có trong bản báo cáo thành tích cá nhân hội liên hiệp phụ nữ:

  Thông tin cá nhân: Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác.

  Nội dung công việc đã thực hiện: Tổng quan về công việc đã được thực hiện trong thời gian được xét đánh giá, bao gồm các nhiệm vụ đã hoàn thành, số lượng công việc, chất lượng, khối lượng công việc…

  Sáng kiến, đóng góp: Nếu có, nên nêu rõ sáng kiến, đóng góp của bản thân trong công việc, trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

  Thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước, đơn vị: Trong báo cáo, nên nêu rõ việc thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước, đơn vị, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

  Tác phong, phong cách làm việc: Nên nêu rõ tác phong, phong cách làm việc của bản thân, có ý thức thực hiện trách nhiệm, hòa đồng, tinh thần trách nhiệm cao, lấy lợi ích của cộng đồng làm trung tâm.

  Kết quả đạt được: Tổng hợp kết quả đạt được trong thời gian xét đánh giá, nêu rõ các thành tích đã đạt được và đánh giá về chất lượng, hiệu quả công việc.

  Khó khăn, hạn chế và kiến nghị: Nên nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện công việc và đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện và cải thiện công việc trong tương lai.

  Phụ lục: Nếu có, nên đính kèm các tài liệu, hình ảnh, biểu đồ minh họa để làm rõ hơn về kết quả đạt được.

  5. Những lưu ý cần thiết khi viết báo cáo thành tích cá nhân hội liên hiệp phụ nữ:

  Khi viết bản báo cáo thành tích cá nhân, bạn nên lưu ý những điểm sau:

  – Cần tuân thủ đúng quy trình và quy định của tổ chức, đơn vị cấp trên;

  – Nên tuân thủ đúng định dạng, mẫu báo cáo cũng như các nội dung cần có trong báo cáo;

  – Báo cáo nên rõ ràng, ngắn gọn, súc tích và logic;

  – Cần sử dụng ngôn ngữ chính xác, tránh sử dụng các từ ngữ, biểu hiện thiếu tôn trọng đến đồng nghiệp, cấp trên hoặc cấp dưới;

  – Báo cáo nên thể hiện rõ sự thật, không nên viết sai lệch, lấn át hoặc che giấu thông tin quan trọng;

  – Cần nêu rõ và minh bạch về các số liệu, thông tin thống kê trong báo cáo;

  – Báo cáo nên đi kèm với các tài liệu, chứng cứ cần thiết để chứng minh và làm rõ các thông tin đã đưa ra trong báo cáo;

  – Tránh sử dụng các câu văn phức tạp, khó hiểu, tốn thời gian đọc hiểu của độc giả;

  – Nên chú trọng vào những thành tựu, thành tích đáng kể và nêu rõ được giá trị của những thành tựu đó đối với tổ chức, đơn vị, cộng đồng và bản thân.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-bao-cao-thanh-tich-ca-nhan-hoi-lien-hiep-phu-nu-moi-nhat/