Hợp đồng đào tạo nghề [2024]

Hợp đồng Luật Gia Bùi

Công ty Luật Gia Bùi cung cấp mẫu Hợp đồng đào tạo nghề để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 097.110.6895 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Hợp đồng đào tạo nghề

Đào tạo nghề là gì? Hợp đồng đào tạo nghề là gì?

Đào tạo nghề là quá trình cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thiết yếu để làm việc trong một lĩnh vực hoặc ngành nghề cụ thể. Mục tiêu của đào tạo nghề là chuẩn bị người học cho công việc cụ thể trong một ngành nghề nhất định, giúp họ trở thành những nhân viên có kỹ năng và hiệu quả trong công việc.

Hợp đồng đào tạo nghề là một thỏa thuận giữa một bên là người cung cấp đào tạo (có thể là một trung tâm đào tạo, tổ chức, hoặc cá nhân chuyên nghiệp) và một bên là người học (cá nhân hoặc doanh nghiệp). Trong hợp đồng này, các điều khoản và điều kiện về việc cung cấp và nhận đào tạo nghề được thảo luận và thỏa thuận cụ thể.

Hợp đồng đào tạo nghề:

Tảu xuống Luật Gia Bùi

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

 

Hợp Đồng Đào Tạo Nghề này (“Hợp Đồng”) được lập và có hiệu lực kể từ ngày__tháng__năm ____, bởi và giữa Các Bên có tên dưới đây:

BÊN A                         : CÔNG TY TNHH FLYING WHALES

Mã số thuế                  : 0316270852

Địa chỉ trụ sở              : L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật       : NGUYỄN ĐỨC GIANG       Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số Tài khoản               : ______________                  Tại Ngân hàng: _______________________

BÊN B                         : Ông/Bà _____________________

Ngày sinh                    : ___/___/______                    Quốc tịch: ___________

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: __________                   Ngày cấp: ___________

Nơi cấp                       : ____________________________

Địa chỉ hiện tại            : ____________________________

Bên A và Bên B sau đây khi gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là “Bên”.

Bên A và Bên B thỏa thuận ký kết Hợp Đồng này với những điều kiện và điều khoản như sau:

 

 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
  • Bên A sẽ cho Bên B tham gia khóa học liên quan đến ngành nghề ____________để nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn phục vụ cho nhu cầu công việc của Bên A. (“Chương Trình Đào Tạo”)
  • Sau quá trình đào tạo, Bên B cần phải đạt được những bằng cấp/chứng chỉ/giấy chứng nhận như sau ( “Chứng Nhận Đào Tạo”): ____________________
 2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
 • Địa điểm tiến hành Chương Trình Đào Tạo là: ________________
 • Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo dự kiến là ___ tháng
 1. CHI PHÍ ĐÀO TẠO
 • Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí lưu trú, đi lại, vé xe/máy bay/tàu hỏa, chi phí ăn uống, chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí sinh hoạt hỗ trợ Bên A chi trả cho Bên B trong thời gian đi đào tạo nghề. (“Chi Phí Đào Tạo”)
 • Tổng Chi Phí Đào Tạo dự kiến là ____________ (Bằng chữ: ________________)
 • Chi Phí Đào Tạo sẽ không bao gồm các chi phí phát sinh thêm như: Chi phí đào tạo lại, thi lại trong trường hợp Bên B phải học lại, thi lại mà không phải do nguyên nhân bất k`hả kháng hoặc do lỗi của Bên A; hoặc các chi phí khác ngoài Chương Trình Đào Tạo hoặc không phục vụ cho Chương Trình Đào Tạo mà xuất phát từ nhu cầu riêng của Bên B. Đối với những khoản chi phí này (nếu có), Bên B sẽ phải tự chi trả.
 • Phương thức và thời hạn chi trả Chi Phí Đào Tạo:
 1. Đối với các khoản học phí hoặc chi phí cần chi trả cho cơ sở đào tạo hoặc người chịu trách nhiệm đào tạo: Bên A chi trả trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cơ sở đào tạo hoặc người chịu trách nhiệm đào tạo.
 2. Đối với các khoản phí sinh hoạt: Được Bên A chi trả theo từng đợt trong quá trình đào tạo bằng cách tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên B. Bên A có quyền điều chỉnh khoản phí sinh hoạt cấp cho Bên B tùy từng thời điểm dựa theo kết quả đạt được của Bên B trong quá trình đào tạo.
 3. CAM KẾT CỦA BÊN B

Bên B cam kết làm việc cho Bên A tối thiểu __ năm (“Thời Hạn Cam Kết”) kể từ ngày kết thúc đào tạo. Việc Bên B cam kết làm việc cho Bên A là nghĩa vụ của Bên B, trừ trường hợp được Bên A miễn trừ.

 1. TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO
 • Bên B có trách nhiệm hoàn trả Chi Phí Đào Tạo nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  1. Tự ý bỏ việc đào tạo hoặc thay đổi Chương Trình Đào Tạo mà không có sự đồng ý trước của Bên A;
  2. Bị buộc chấm dứt việc đào tạo do vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo;
 • Có những hành vi không trung thực về tài chính;
 1. Vi phạm quy định của pháp luật;
 2. Không làm việc hoặc làm việc không đủ Thời Hạn Cam Kết theo quy định tại Mục 4 Hợp Đồng này.
 • Mức hoàn trả Chi Phí Đào Tạo:
 1. Nếu Bên B thuộc trường hợp nêu từ Điềm i đến Điểm iv của Mục 5.1, mức hoàn trả Chi Phí Đào Tạo tuân theo sự quyết định của Bên A tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi vi phạm.
 2. Nếu Bên B thuộc trường hợp nêu tại Điểm v của Mục 5.1, Bên B phải hoàn trả toàn bộ Chi Phí Đào Tạo, trừ khi có sự thỏa thuận khác giữa Các Bên.
 • Việc hoàn trả Chi Phí Đào Tạo phải được Bên B hoàn thành trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Bên A gửi yêu cầu hoàn trả chi phí đào tạo bằng văn bản. Nếu quá thời hạn trên mà Bên B không hoàn thành việc hoàn trả đầy đủ Chi Phí Đào Tạo mà Bên A yêu cầu thì Bên B sẽ phải chịu một khoản tiền lãi chậm trả 0.05%/ ngày tính trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Phương thức hoàn trả là bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, tùy theo quyết định của Bên A tại thời điểm tương ứng.
 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
 • Quyền và nghĩa vụ của Bên B
 1. Được hưởng các điều kiện thuận lợi tạo bởi Bên A để tham gia đầy đủ Chương Trình Đào Tạo;
 2. Tham gia đầy đủ và nghiêm túc Chương Trình Đào Tạo;
 • Trường hợp không hoàn thành Chương Trình Đào Tạo và được Bên A cho phép kéo dài Thời Hạn Đào Tạo (Bên B phải học lại, thi lại) thì Bên B bằng kinh phí của mình phải đăng ký học lại, thi lại theo đúng kế hoạch của cơ sở đào tạo và/hoặc kế hoạch của Bên A;
 1. Tuyệt đối tuân thủ cam kết về thời gian làm việc cho Bên A sau khi được đào tạo theo quy định tại Mục 4 của Hợp Đồng này;
 2. Hoàn trả Chi Phí Đào Tạo trong những trường hợp quy định tại Hợp Đồng này
 3. Tuân thủ tuyệt đối nghĩa vụ Bảo mật thông tin và chống cạnh tranh và những nghĩa vụ khác quy định tại Hợp Đồng này
 • Quyền và nghĩa vụ của Bên A
 1. Yêu cầu Bên B hoàn trả Chi Phí Đào Tạo theo quy định tại Mục 5 của Hợp Đồng này;
 2. Chi trả đầy đủ Chi Phí Đào Tạo cho Bên B;
 • Tạo điều kiện cho Bên B hoàn thành Chương Trình Đào Tạo theo quy định tại Hợp Đồng này.
 1. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Xem thêm  Mẫu công văn giải trình về việc kê khai sai trên hồ sơ thuế

Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Bên B đã đáp ứng Thời Hạn Cam Kết nêu tại Hợp Đồng này;
 • Giữa Các Bên có sự thỏa thuận về việc chấm dứt Hợp Đồng này;
 • Bên A đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng khi Bên B có những hành vi vi phạm được quy định tại Mục 5 của Hợp Đồng này;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật mà Các Bên buộc phải chấm dứt Hợp Đồng này.
 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày đề tại phần đầu của Hợp Đồng.
 • Mọi yêu cầu, thông báo hoặc liên lạc khác giữa Các Bên có liên quan đến Hợp Đồng này đều phải được gửi qua đường bưu điện, gửi bằng fax, thư điện tử hoặc chuyển giao trực tiếp đến bên còn lại theo thông tin đề tại phần đầu của Hợp Đồng.
 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp Đồng này, tranh chấp đó sẽ được Các Bên tranh chấp thảo luận với nỗ lực nhằm nhanh chóng đạt được giải pháp hữu nghị. Nếu Các Bên không đạt được giải pháp trong vòng 30 (Ba mươi) ngày bắt đầu kể từ ngày xảy ra tranh chấp, hoặc trong thời hạn lâu hơn mà Các Bên có thể thỏa thuận với nhau bằng văn bản vào thời điểm đó, thì bất cứ bên nào cũng có thể đưa vụ tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền.
 • Hợp Đồng này được làm thành lập thành 02 (hai) bản bằng Tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Để làm chứng, các bên đã đọc, hiểu và tự nguyện ký tên dưới đây

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895