Hợp đồng góp vốn đầu tư

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Công ty Luật Gia Bùi cung cấp mẫu Hợp đồng góp vốn đầu tư để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 097.110.6895 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Hợp đồng góp vốn đầu tư

Góp vốn là gì? Hợp đồng góp vốn đầu tư là gì?

Góp vốn là việc cung cấp một số tiền, tài sản, hoặc nguồn lực khác cho một tổ chức, doanh nghiệp, hoặc dự án với mục đích tham gia vào quản lý, hoạt động và chia sẻ lợi ích từ hoạt động kinh doanh hoặc dự án đó. Người góp vốn được gọi là cổ đông hoặc thành viên tùy thuộc vào loại hình tổ chức.

Hợp đồng góp vốn đầu tư là một thỏa thuận giữa một hoặc nhiều bên góp vốn và một bên là doanh nghiệp hoặc dự án cần vốn đầu tư. Trong hợp đồng này, các điều khoản và điều kiện về việc góp vốn và quản lý vốn được xác định rõ ràng và thỏa thuận giữa các bên.

Hợp đồng góp vốn đầu tư:

Tảu xuống Luật Gia Bùi

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN ĐẦU TƯ

(Dự án……………………………………………………………..)

Số: _______

Hợp Đồng Góp Vốn Đầu Tư này (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) được lập và có hiệu lực từ ngày __ tháng __ năm……… (sau đây gọi tắt là “Ngày Hiệu Lực”) bởi Các Bên:

Bên góp vốn   : ________________________________________ (Sau đây gọi tắt là “Bên Góp Vốn”)

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN: _______________

Địa chỉ : _________________________________________

Số Tài khoản NH: _________________ – Ngân hàng: _________________

Người đại diện (nếu có): ______________________            Số CMND/CCCD: _____________

Số điện thoại   : _____________                    Email: ___________________

Bên nhận góp vốn: CÔNG TY…………………………………..(Sau đây gọi tắt là “Công Ty”)

Mã số thuế      :…………………………….

Đại diện          : Ông/Bà:…………….            Chức vụ:…………….             SĐT:……………….

Số Tài khoản NH:……………………                        Ngân hàng:…………………………………

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………

Số TK Công Ty: _________________ – Ngân hàng: _________________

Công Ty và Bên Góp Vốntrong Hợp Đồng này được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

Các Bên thông nhất với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. CÁC QUYỀN LỢI CỦA BÊN GÓP VỐN

Bên Góp Vốn được hưởng các quyền lợi sau khi tham gia vào Hợp Đồng:

 • Nhận khoản tiền lãi cố định hàng năm: Công Ty hàng năm sẽ chi trả tiền lãi ……%/năm trên Tổng giá trị góp vốn của Bên Góp Vốn vào Dự Án.

Tiền lãi được chuyển cho Bên Góp Vốn trong thời gian từ ngày ____ đến ngày ____ hàng năm bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản của Bên Góp Vốn tại phần đầu Hợp Đồng. Hoặc trả tiền mặt trực tiếp cho Bên Góp Vốn.

 • Nhận lại tiền góp vốn gốc: Trong thời hạn………… ngày kể từ ngày hết thời hạn Hợp Đồng, Công Ty chuyển khoản lại Tổng giá trị góp vốn của Bên Góp Vốn vào Dự Án theo số tài khoản của Bên Góp Vốn tại phần đầu Hợp Đồng hoặc trả tiền mặt trực tiếp cho Bên Góp Vốn (Các Bên lập biên nhận khi trả theo hình thức tiền mặt). Trừ trường hợp chuyển đổi tiền góp vốn thành tiền thanh toán mua cổ phần theo quy định tại Hợp Đồng này hoặc Bên Góp Vốn tiếp tục muốn đầu tư tiếp và Công Ty chấp thuận.
 • Mua cổ phần Công Ty với giá ưu đãi: Sau……………năm kể từ ngày Bên Góp vốn thanh toán đầy đủ khoản tiền góp vốn vào Dự Án, Bên Góp vốn được quyền lựa chọn chuyển đổi khoản tiền góp vốn thành tiền dùng để mua…………. công ty với giá ưu đãi thấp hơn……..% so với giá bán trên thị trường. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Bên Góp Vốn sẽ không quá ………% cổ phần Công Ty. Hình thức sở hữu………. và loại…………sẽ do Công Ty quyết định tùy từng thời điểm.
 • Được hưởng những ưu đãi sau với mỗi Suất góp vốn:
 1. Một thẻ VIP Card (hoặc 01 mã code) được sử dụng Miễn phí hoàn toàn… ngày/năm đối với căn bungalow hạng thông thường (chỗ ở) tại Khu du lịch nghỉ dưỡng Công Ty xây dựng trong suốt toàn bộ thời gian Bên Góp Vốn góp vốn, số lượng người lưu trú cho 01 căn bungalow sẽ được công bố khi hoàn thiện thiết kế.
 2. Toàn bộ ngày nghỉ miễn phí được bảo lưu qua hàng năm, Bên Góp Vốn có quyền cho, tặng lại đêm nghỉ cho bên khác nhưng cần thông báo trước……. ngày làm việc. Nếu Bên Góp Vốn chuyển nhượng có thu phí cho bên khác phải tuân theo mức giá công bố của Công Ty.
 • ………… cây sâm Ngọc Linh……… tháng tuổi, miễn phí công chăm sóc trong suốt thời gian Bên Góp Vốn đầu tư vào Công Ty.
 • Được Công Ty đảm bảo rủi ro:
 1. Công Ty trích lập……….. quỹ dự phòng rủi ro trị giá.….….….…VNĐ (Một tỷ đồng) để bảo hiểm cho toàn bộ Dự Án.
 2. Bên Góp Vốn nhận được đầy đủ quyền lợi của một khách hàng đầu tư mua sâm kí gửi của Công Ty trong suốt thời hạn hợp đồng góp vốn đầu tư: Cây chết đền cây cùng năm tuổi, mất mát, lỗi kỹ thuật v.v.
 • Trong trường hợp Công Ty không có khả năng thanh toán gốc và lãi cho Bên Góp Vốn đúng hạn và không được Bên Góp Vốn miễn trừ nghĩa vụ, Công Ty cam kết sẽ thanh lí toàn bộ tài sản và bao gồm bất động sản thuộc sở hữu của Công Ty và ưu tiên đền bù thiệt hại cho Bên Góp Vốn theo Suất góp vốn.

ĐIỀU 2. MỤC TIÊU HỢP TÁC, GÓP VỐN HỢP TÁC

 • Mục tiêu Góp vốn
 1. Bên Góp Vốn đồng ý góp vốn để Công Ty đầu tư vào dự án kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trồng sâm tại khu đất……..hecta thuộc……………………… do Công Ty làm chủ Đầu tư (sau đây gọi tắt là “Dự Án”).
 2. Các Bên thực hiện Hợp Đồng với mục tiêu phát triển và tạo dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững.
 • Việc Hợp Tác này, Các Bên không thành lập thêm Công Ty mới để điều hành, đại diện thực hiện Hợp Tác mà thông qua cá nhân Bên Góp Vốn và Công Ty hiện đang có để thực hiện.
 • Góp vốn của Bên Góp Vốn
 1. Tổng giá trị góp vốn của Bên Góp Vốn vào Dự Án là: ____________ VNĐ (bằng chữ: ……………………………………………………) tương ứng với ___ Suất góp vốn. Mỗi Suất góp vốn có giá trị là: ………………… VNĐ.
 2. Loại tài sản góp vốn: _____________
 • Phương thức góp vốn: Chuyển khoản qua ngân hàng Công Ty/ Trả tiền mặt tại trụ sở Công Ty theo thông tin tài khoản tại phần đầu Hợp Đồng.
 1. Nội dung chuyển khoản: (Họ Tên, SĐT, dau tu…suat vao du an……………………).
 2. Thời hạn Góp vốn: kể từ Ngày Hiệu Lực.
 • Công Ty xác nhận lại việc đã nhận tiền của Bên Góp Vốn bằng việc gửi phiếu thu cho Bên Góp Vốn:
 1. Trường hợp Góp vốn bằng phương thức trả tiền mặt tại Công Ty, Công Ty sẽ xuất phiếu thu ngay lập tức để ghi nhận sự Góp vốn của Bên Góp Vốn;
 2. Trường hợp Góp vốn qua phương thức chuyển khoản, Bên Góp Vốn sẽ gửi thông báo cho Công Ty cùng hình ảnh xác nhận số tiền chuyển khoản, nội dung chuyển khoản để làm bằng chứng. Trường hợp tới Thời hạn góp vốn mà Bên Góp Vốn chưa thể hoàn thành việc góp vốn thì Các Bên sẽ cùng thảo luận để giải quyết vấn đề, nếu không thể thống nhất, Các Bên sẽ chấm dứt Hợp Đồng này và mỗi Bên tự chịu các chi phí mà mình đã bỏ ra để thực hiện Hợp Đồng tới thời điểm chấm dứt. Công Ty sẽ chuyển trả lại khoản tiền góp vốn mà Bên Góp Vốn đã chuyển khoản vào tài khoản của Công Ty (nếu có).
 • Trường hợp có góp vốn thêm, Các Bên sẽ cùng nhau ký một Phụ lục Hợp Đồng để ghi nhận việc góp vốn thêm này.
 • Thời hạn Hợp Đồng:……………năm, tính từ ngày Công Ty nhận đủ 100% Tổng giá trị tài sản góp vốn của Bên Góp Vốn vào Dự Án.
Xem thêm  Mẫu công văn giải trình về việc kê khai sai trên hồ sơ thuế

ĐIỀU 3. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN TRONG QUÁ TRÌNH GÓP VỐN

 • Bên Góp Vốn không rút một phần/toàn bộ Tổng giá trị góp vốn của Bên Góp Vốn vào Dự Án trước khi kết thúc thời hạn Hợp Đồng trừ trường hợp nhận được sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty. Công Ty sẽ có quyền áp dụng một, một số hoặc tất cả giải pháp sau nếu Bên Góp Vốn vi phạm cam kết này:
 1. Không trả lãi suất nếu việc thanh toán lãi suất đã đến hạn và yêu cầu Bên Góp Vốn hoàn trả toàn bộ khoản tiền lãi đã được Công Ty thanh toán trước đó. Trường hợp này, Công Ty được quyền cấn trừ vào giá trị góp vốn trước khi chuyển trả lại cho Bên Góp Vốn.
 2. Thu hồi các quyền lợi đã dành cho Bên Góp Vốn;
 • Phạt Bên Góp Vốn một khoản tiền dựa trên mức lãi suất đã được áp dụng cho khoản tiền góp vốn tương ứng với thời gian còn lại so với thời hạn Hợp Đồng. Trường hợp này, Công Ty được quyền cấn trừ vào giá trị góp vốn trước khi chuyển trả lại cho Bên Góp Vốn.
 • Bên Góp Vốn không sở hữu cổ phần hay bất kỳ quyền lợi nào trong Công Ty và Dự Án;
 • Bất Động Sản để thực hiện Dự Án thuộc sở hữu của Công Ty và không có tranh chấp;
 • Công Ty nhận vốn góp từ Bên Góp Vốn thực hiện Dự Án đúng mục đích và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành;
 • Thông tin mà Các Bên cung cấp cho nhau theo phạm vi Hợp Đồng này là đúng sự thật;
 • Bên Góp Vốn cam kết đã góp vốn bằng tài sản cá nhân hợp pháp của mình;
 • Không lợi dụng việc Góp Vốn thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật;
 • Thực hiện Hợp Đồng trên nguyên tắc bình đẳng, thiện chí, cùng có lợi;
 • Thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nghĩa vụ được quy định tại Hợp Đồng này;
 • Sử dụng mọi phương pháp hợp lý và đúng đắn trong quyền hạn của mình để duy trì, cải thiện, phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh liên quan đến việc Hợp Đồng;
 • Các Bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc cung cấp các tài liệu, hồ sơ, ký kết các văn bản, thực hiện các hành động nhằm đảm bảo mục đích Hợp Đồng;
 • Bên có hành vi vi phạm pháp luật/đạo đức sẽ miễn trừ cho Bên kia (bao gồm toàn bộ đơn vị phụ thuộc của Bên kia, các chủ sở hữu, quản lý, nhân viên, cố vấn của Bên kia) khỏi các trách nhiệm pháp lý cũng như nỗ lực hết sức để giữ uy tín cho Bên kia trước hành vi vi phạm của mình.

 

ĐIỀU 4. SỬA ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG, CHUYỂN GIAO VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Sửa đổi Hợp Đồng:

Hợp Đồng chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản thỏa thuận của Các Bên.

 • Chuyển nhượng, chuyển giao Hợp Đồng:

Không Bên nào được chuyển nhượng, chuyển giao một phần hay toàn bộ Hợp Đồng cho Bên khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia. Việc Công Ty giao việc thực hiện một phần quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng cho các đơn vị phụ thuộc của mình sẽ không bị xem là chuyển nhượng, chuyển giao và do vậy không cần nhận được sự đồng ý của Bên Góp Vốn.

 • Các trường hợp chấm dứt Hợp Đồng:
 1. Hết thời hạn thực hiện Hợp Đồng và không được gia hạn;
 2. Hợp Đồng bị chấm dứt theo điểm ii Khoản 2.3 Hợp Đồng;
 • Một bên đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng cách thông báo cho Bên kia trước …………ngày kể từ chấm dứt Hợp Đồng khi: (i) Bên kia vi phạm các nghĩa vụ của Hợp Đồng và (ii) Bên bị vi phạm đã yêu cầu sửa đổi/khắc phục nhưng Bên vi phạm không thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu;
 1. Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng. Lúc này, Các Bên thỏa thuận về việc chấm dứt, thời hạn chấm dứt và giải quyết hệ quả của chấm dứt Hợp Đồng.

Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng theo điểm iii Khoản 4.3 của Hợp Đồng này, Bên vi phạm có nghĩa thanh toán cho Bên bị vi phạm các chi phí thực tế và hợp lý, các khoản bồi thường thiệt hại mà Bên bị vi phạm phải gánh chịu do hành vi vi phạm của mình.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Thông báo quy định tại Hợp Đồng này được thể hiện dưới hình thức văn bản và được gửi trực tiếp đến địa chỉ trực tiếp hoặc qua địa chỉ email của bên nhận thông báo. Đồng ý là thông báo thể hiện sự chấp thuận của Bên nhận thông báo hoặc khi hết thời hạn trả lời mà Bên nhận thông báo không trả lời.
 • Bảo mật thông tin: Trừ trường hợp theo quy định của Pháp luật hoặc Các Bên có thỏa thuận khác, trước khi và trong thời gian thực hiện Hợp Đồng này, không Bên nào đã công bố hay có thể công bố cho Bên thứ ba những thông tin mật (bao gồm tất cả những bí mật thương mại và những thông tin kỹ thuật và phi kỹ thuật chưa được công bố bao gồm nhưng không giới hạn như bản vẽ thiết kế, quy trình sản xuất, dự án, sản phẩm, chi phí, dữ liệu tài chính, kế hoạch tiếp thị, danh sách khách hàng và nhà cung cấp).
 • Khi có tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, Các Bên sẽ nỗ lực thực hiện việc thương lượng, hòa giải để giải quyết. Nếu không thể tự giải quyết thì Các Bên sẽ tiến hành giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 • Sự vi phạm nghĩa vụ của một Bên sẽ không phải gánh chịu các trách nhiệm nếu được Bên có quyền miễn cho hoặc thuộc trường hợp Bất Khả Kháng theo quy định.
 • Trường hợp một Bên không thực hiện đúng các nghĩa vụ trong Hợp Đồng thì Bên bị vi phạm có toàn quyền áp dụng một, một số hoặc toàn bộ các biện pháp sau: i) Yêu cầu Bên vi phạm khắc phục trong thời hạn………….. ngày kể từ ngày có hành vi phạm; ii) Phạt bên vi phạm với mức tối đa………….% Tổng Giá Trị Đầu Tư cho mỗi lần vi phạm; iii) Bồi thường thiệt hại thực tế xảy ra; iv) Đơn phương Chấm dứt Hợp Đồng.
 • Trường hợp mỗi Bên có sự chia, tách, sáp nhập, thay đổi tính chất, loại hình hay bất kỳ thay đổi nào khác có liên quan đến quyền sở hữu, quản lý, điều hành của mỗi Bên thì các điều khoản Hợp Đồng này không bị chi phối, Hợp Đồng này vẫn có giá trị thực hiện cho (các) Bên kế thừa. Khi xảy ra trường hợp này, Chủ thể ký kết cũng như các từ ngữ của Hợp Đồng này sẽ tự động được điều chỉnh tương ứng với sự thay đổi này bất kể có hay không có việc Các Bên chủ động điều chỉnh nó.
 • Hợp Đồng này được lập thành hai………… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một…………..bản làm căn cứ thực hiện.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895