Hợp đồng vay tiền nước ngoài song ngữ

Hợp đồng Luật Gia Bùi

Công ty Luật Gia Bùi cung cấp mẫu Hợp đồng vay tiền nước ngoài để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 097.110.6895 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Hợp đồng vay tiền nước ngoài

Vay tiền nước ngoài là gì? Hợp đồng vay tiền nước ngoài là gì?

Vay tiền nước ngoài là quá trình một cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia vay một khoản tiền từ một tổ chức tài chính, ngân hàng hoặc cá nhân ở một quốc gia khác, thay vì từ các nguồn vốn nội địa.

Hợp đồng vay tiền nước ngoài là một thỏa thuận pháp lý giữa bên vay và bên cho vay, trong đó bên vay cam kết trả lại số tiền vay cùng với lãi suất và các điều khoản khác được thỏa thuận. Hợp đồng vay tiền nước ngoài thường được điều chỉnh bởi các quy định tài chính và luật pháp cụ thể của cả hai quốc gia, và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế và đầu tư giữa các quốc gia.

Mẫu: Hợp đồng vay tiền nước ngoài :

Tảu xuống Luật Gia Bùi

LOAN AGREEMENT

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

No./Số: ………………….

This agreement is made and entered into effective on……………………

Thỏa thuận này được lập và có hiệu lực vào ngày…………………………

 

 

BETWEEN / GIỮA

 

………………. with Establishment No:……………..………………………., its principal office at………………………………………………………… (hereinafter referred to as the “Lender”).

………………….. có mã số thành lập là…………………………………….…………….., địa chỉ trụ sở tại…………………………………………………………………. (Sau đây gọi là “Bên cho vay”).

AND/

 

……………………………..COMPANY with Business Code:……………, its principal office at……………………………………………….. (hereinafter referred to as the “Borrower”).

CÔNG TY……………………………….. có mã số doanh nghiệp là…………….., địa chỉ trụ sở tại……………………………………………………………………….(Sau đây gọi là “Bên vay”).

 

The parties have agreed as follows/ Các bên cùng thỏa thuận như sau:

 

  1. Lender agrees to lend and Borrower agrees to borrow without interest from Lender the sum of USD ……………… (………………. US Dollar) equivalent to VND………………… (Eleven billion six hundred thirty million Vietnamdongs) calculated according to the fixed exchange rate of VND……………… under the terms and conditions set forth hereinafter. Purpose of loan usage: Use for business activities of Company.

Bên cho vay đồng ý cho vay và Bên vay đồng ý vay không lãi suất một khoản tiền trị giá ……………. USD (……………… Đô la Mỹ) tương đương…………….. VNĐ (Mười một tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng) tính theo tỷ giá cố định là…………. VNĐ theo thời hạn và điều kiện đưa ra sau đây. Mục đích sử dụng khoản vay: Sử dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty.

 

  1. All amount of loan shall be transfered to Borrower by bank transfer within the term from…………………. to the end of…………………..
Xem thêm  HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Toàn bộ khoản tiền cho vay sẽ được chuyển cho Bên vay bằng chuyển khoản ngân hàng trong thời hạn từ ngày…………….…. đến hết ngày………………….

 

  1. The borrowing period shall be………………. from disbursement date. The actual disbursed loan can be repaid by Borrower at anytime during the borrowing period by the following methods: i) In cash; ii) Bank transfer or iii) converting into shares of the company under the acceptable of the parties.

Thời hạn cho vay là……………… kể từ ngày giải ngân. Khoản vay thực tế đã được giải ngân có thể được hoàn trả bởi Bên vay bất cứ lúc nào trong thời hạn cho vay bằng các cách thức sau: i) Tiền mặt; ii) Chuyển khoản hoặc iii) Chuyển đổi thành cổ phần của công ty theo sự đồng ý của các bên.

 

  1. Any matters arising which are not stipulated in this Agreement shall be decided by mutual consultation of both parties in written.

Bất kỳ vấn đề gì phát sinh mà không được quy định trong Hợp đồng này sẽ được quyết đinh bởi sự thỏa thuận bằng văn bản của các bên.

 

IN WITNESS WHEREOF, both parties have duly executed this Agreement in duplicate in English and Vietnamese and keep one copy each.

ĐỂ CHỨNG NHẬN, các bên đã ký xác nhận hai bản Hợp đồng song ngữ Anh-Việt này và mỗi bên giữ một bản.

 

On behalf of Lender:

Đại diện Bên cho vay

……………………………

(Sign, seal)/(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….

Director/Giám đốc

On behalf of Borrower:

………………………….. COMPANY

Đại diện Bên vay

CÔNG TY……………………………

(Sign, Seal)/(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..

Director/ Giám đốc

 

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

No votes yet.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895