Thủ tục giải thể Doanh nghiệp, hướng dẫn các bước chi tiết năm 2024

Thủ tục giải thể Doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là quá trình phân tách và chấm dứt hoạt động kinh doanh của một công ty hoặc tổ chức kinh doanh. Nguyên nhân của quá trình này có thể là do không đủ vốn hoặc không thể duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả. Quá trình giải thể thường được tiến hành theo các quy định pháp lý cụ thể của từng quốc gia.

Trong khi một số doanh nghiệp chọn giải thể do sự thất bại trong kinh doanh, thì đối với những doanh nghiệp khác, đó có thể là một quyết định chiến lược để tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, loại bỏ các hoạt động không hiệu quả hoặc không phù hợp với chiến lược dài hạn.

Giải thể doanh nghiệp có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm thiểu rủi ro tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động và tạo điều kiện cho việc tái cơ cấu hoặc tái định hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình này cũng có thể mang lại những thách thức, như việc phải xử lý các vấn đề pháp lý, quản lý nhân sự và quản lý dư nợ.

Đối với các bên liên quan, như cổ đông, nhân viên và đối tác kinh doanh, quá trình giải thể có thể gây ra sự bất ổn và không chắc chắn. Tuy nhiên, nếu được thực hiện một cách cẩn thận và có kế hoạch, giải thể có thể là một cơ hội để tạo ra một nền tảng mới và mạnh mẽ cho sự phát triển và thành công trong tương lai.

giải thể Doanh nghiệp là gì? Thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp năm 2024

Cơ quan thực hiện

  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Phòng Đăng ký kinh doanh

1. Các trường hợp và điều kiện tiến hành giải thể doanh nghiệp

Trong Luật Doanh nghiệp 2020, các trường hợp doanh nghiệp tiến hành giải thể được quy định rõ như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp có thể tự quyết định giải thể dựa trên quyết định của chủ doanh nghiệp. Điều này thường xuất phát từ tình hình kinh doanh khó khăn, không ổn định hoặc thua lỗ kéo dài, khiến cho doanh nghiệp không thể duy trì hoạt động kinh doanh nữa.

Thứ hai, doanh nghiệp có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp có quy định khác trong Luật Quản lý thuế. Việc này đồng nghĩa với việc Nhà nước không công nhận nữa tư cách pháp lý của doanh nghiệp đó.

Thứ ba, doanh nghiệp kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ và không có quyết định gia hạn.

Thứ tư, doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Điều kiện tiến hành giải thể doanh nghiệp bao gồm việc thanh toán hết các nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không có tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài hòa giải. Điều này không chỉ giúp chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp mà còn bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, đặc biệt là chủ nợ, người sử dụng lao động và người lao động.

Để thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, các yêu cầu và điều kiện sau cần được tuân thủ:

(i) Chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Trước khi tiến hành đăng ký giải thể, doanh nghiệp phải hoàn tất các thủ tục chấm dứt hoạt động tại các chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh của địa phương nơi mà các cơ sở này đặt trụ sở.

(ii) Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Điều này bao gồm cả việc không có trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

(iii) Trả lại con dấu và giấy chứng nhận mẫu con dấu: Nếu doanh nghiệp sử dụng con dấu được cấp bởi cơ quan công an, doanh nghiệp phải trả lại con dấu và giấy chứng nhận mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể. Điều này đảm bảo rằng các dấu tính chất pháp lý được quản lý và sử dụng một cách hợp pháp và an toàn.

Tuân thủ các yêu cầu và điều kiện này giúp đảm bảo rằng quá trình giải thể doanh nghiệp được thực hiện một cách hợp pháp và hiệu quả, đồng thời tránh được các vấn đề phát sinh sau này.

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất 2023

Theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về hồ sơ giải thể doanh nghiệp, quy định về các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ thông báo và đăng ký giải thể doanh nghiệp như sau:

2.1. Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp:

  • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo Mẫu phụ lục II-22 (đính kèm trong Nghị định này).
  • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

2.2. Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp:

Theo quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định trên, hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp gồm:

  • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo Mẫu phụ lục II-22.
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số tiền nợ đã thanh toán, bao gồm thanh toán các khoản nợ về thuế, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động sau khi giải thể doanh nghiệp (nếu có).
  • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (trong trường hợp đăng ký dấu với Cơ quan Công an).
  • (Bản sao) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Văn bản ủy quyền cho người được đại diện theo ủy quyền.
  • (Bản sao) Giấy tờ pháp lý nhân thân của người đại diện (hoặc người được đại diện ủy quyền) gồm CCCD/CMT/hộ chiếu…

Ngoài ra, hồ sơ có thể cần bổ sung:

  • Xác nhận của Ngân hàng mở tài khoản về việc đã tất toán tài khoản (nếu chưa mở tài khoản thì có văn bản cam kết không nợ tại bất kỳ Ngân hàng nào).
  • Giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.
  • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng MST (nếu chưa đăng ký thuế thì cần văn bản xác nhận của cơ quan Thuế).
  • Đối với doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện cần nộp hồ sơ giải thể của chi nhánh, văn phòng đại diện.

2.3. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp:

Theo Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các thông tin chính sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân.
  • Lý do giải thể.
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
  • Họ, tên và chữ ký của chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Xem thêm  Quy định về Vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Tìm hiểu ngay!

3. Trình tự giải thể doanh nghiệp

Trình tự và thủ tục giải thể doanh nghiệp, công ty được hướng dẫn tại Điều 70 và 71 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và thông báo giải thể:

Trước hết, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và thông báo giải thể. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định hoặc nghị quyết giải thể, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở chính.

Hồ sơ này cần bao gồm các văn bản, giấy tờ quy định tại Điều 70 của Nghị định. Đồng thời, trước khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của các chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể:

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo về việc giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ đăng tải các giấy tờ quy định tại Điều 70 và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang đang giải thể. Đồng thời, doanh nghiệp phải hoàn tất nghĩa vụ thuế trước khi nộp hồ sơ.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Tham khảo: Hướng dẫn thủ tục Đăng ký kinh doanh trên tài khoản qua mạng

Bước 3: Giải quyết hồ sơ đăng ký giải thể:

Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ, quy trình tiếp theo là gửi thông tin về giải thể cho cơ quan thuế. Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế sẽ xem xét hồ sơ và gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Sau đó, trong vòng 5 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện chuyển trạng thái pháp lý của doanh nghiệp từ trạng thái hoạt động sang trạng thái đã giải thể trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, họ sẽ thông báo chính thức về việc giải thể này.

Bước 4: Hủy bỏ quyết định giải thể (nếu cần):

Trong 180 ngày kể từ ngày nhận thông báo giải thể, nếu doanh nghiệp không tiếp tục quá trình giải thể, có thể hủy bỏ quyết định giải thể. Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày hủy bỏ quyết định giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật thông tin trên Cổng thông tin Quốc gia và khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

Thông qua các bước trên, doanh nghiệp có thể thực hiện quy trình giải thể một cách đúng quy định và hiệu quả theo quy định pháp luật.

4. Những câu hỏi liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp:

  1. Quy trình chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp là gì?
    • Chuẩn bị hồ sơ giải thể đòi hỏi việc thu thập và tổ chức các giấy tờ liên quan như thông báo giải thể, phương án giải quyết nợ (nếu có), con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu, văn bản ủy quyền, và các giấy tờ pháp lý nhân thân của người đại diện.
  2. Thời gian cần thiết để hoàn thành quy trình giải thể doanh nghiệp là bao lâu?
    • Thời gian để hoàn thành quy trình giải thể doanh nghiệp thường phụ thuộc vào các yếu tố như quy định pháp lý cụ thể của từng quốc gia, đặc điểm của doanh nghiệp, và thực hiện đúng các bước theo quy trình.
  3. Cần phải làm gì khi doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện?
    • Doanh nghiệp cần chấm dứt hoạt động của các chi nhánh và văn phòng đại diện trước khi tiến hành quy trình giải thể. Sau đó, cần nộp hồ sơ giải thể cho từng chi nhánh và văn phòng đại diện.
  4. Các bước cụ thể khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể là gì?
    • Các bước cụ thể bao gồm việc đăng tải thông báo giải thể, chuyển trạng thái pháp lý của doanh nghiệp, và nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng.
  5. Làm thế nào để giải quyết các nghĩa vụ thuế khi giải thể doanh nghiệp?
    • Doanh nghiệp cần hoàn tất và thanh toán hết các khoản nợ thuế trước khi nộp hồ sơ giải thể. Sau đó, cơ quan thuế sẽ gửi ý kiến về hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
  6. Quy trình giải thể có thể bị hủy bỏ hay thay đổi không?
    • Trong trường hợp cần, doanh nghiệp có thể hủy bỏ quyết định giải thể trong thời gian nhất định và thực hiện các thủ tục liên quan để khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.
  7. Phạt phí hay hậu quả nào có thể xảy ra nếu không tuân thủ quy trình giải thể?
    • Việc không tuân thủ quy trình giải thể có thể dẫn đến việc bị phạt phí hoặc hậu quả pháp lý khác, bao gồm việc mất quyền lợi và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và người đại diện.

Những câu hỏi trên cung cấp cái nhìn tổng quan và chi tiết về quy trình giải thể doanh nghiệp cũng như các vấn đề liên quan đến nó.

5. Tại sao bạn nên lựa chọn dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Luật Gia Bùi

  1. Chuyên môn và kinh nghiệm: Luật Gia Bùi có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc giải thể doanh nghiệp. Họ có kiến thức sâu rộng về quy trình pháp lý, các yêu cầu và thủ tục cần thiết để hoàn thành quá trình giải thể một cách hiệu quả và nhanh chóng.
  2. Hỗ trợ toàn diện: Dịch vụ tại Luật Gia Bùi không chỉ giúp bạn hoàn thành các thủ tục pháp lý mà còn cung cấp hỗ trợ toàn diện từ đầu đến cuối quá trình giải thể. Từ việc chuẩn bị hồ sơ, đến nộp và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải thể, bạn sẽ được hỗ trợ một cách chuyên nghiệp và tận tình.
  3. Tiết kiệm thời gian và công sức: Bằng cách sử dụng dịch vụ của Luật Gia Bùi, bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức mà bạn phải bỏ ra để tìm hiểu và thực hiện quy trình giải thể doanh nghiệp một cách đúng đắn. Điều này giúp bạn tập trung vào các hoạt động kinh doanh quan trọng khác.
  4. Đảm bảo tuân thủ pháp luật: Luật Gia Bùi cam kết đảm bảo rằng quá trình giải thể doanh nghiệp của bạn sẽ tuân thủ hoàn toàn các quy định và điều kiện pháp lý. Điều này giúp bạn tránh được rủi ro pháp lý và các vấn đề có thể phát sinh trong tương lai.
  5. Tính linh hoạt và cá nhân hóa: Dịch vụ tại Luật Gia Bùi có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp của bạn. Họ có thể cung cấp giải pháp linh hoạt và cá nhân hóa để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của bạn trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

 

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895