Giải thể Doanh nghiệp: quy trình, hồ sơ, trình tự 2024

Giải thể Doanh nghiệp

Hướng dẫn chi tiết về quy trình, hồ sơ, trình tự thủ tục để Giải thể Doanh nghiệp, doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác năm 2024

Giải thể công ty hay còn gọi là đóng cửa công ty là một công việc tương đối khó khăn, khó hơn việc thành lập công ty mới rất nhiều. Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể công ty phải thực hiện như thế nào?

Giải thể Doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền, tuân theo quy định tại Điều 207 của Luật Doanh nghiệp 2020.

I. Trường hợp cần phải thực hiện Giải thể công ty:

Dưới đây là chi tiết về các trường hợp cần Giải thể Doanh nghiệp theo quy định của Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020:

 1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn:
  • Khi thời hạn hoạt động của công ty kết thúc và không có quyết định gia hạn, công ty cần tiến hành giải thể theo quy định của pháp luật.
 2. Theo quyết định của chủ doanh nghiệp hoặc các cơ quan quyền lực tương ứng:
  • Đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp có quyền quyết định giải thể.
  • Đối với các loại hình công ty khác như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, và công ty cổ phần, quyết định giải thể được thực hiện bởi tất cả các thành viên hợp danh, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu, hoặc Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.
 3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu:
  • Nếu công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, công ty cần phải giải thể.
 4. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
  • Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, doanh nghiệp cần phải giải thể theo quy định của pháp luật.

II. Để Giải thể Doanh nghiệp, các điều kiện cần phải đáp ứng bao gồm:

 1. Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp:
  • Trước khi tiến hành giải thể, doanh nghiệp cần đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Điều này bao gồm việc thanh toán các khoản nợ cho các nhà cung cấp, người lao động, thuế và các nghĩa vụ pháp lý khác.
 2. Không có tranh chấp tại tòa trong quá trình giải thể:
  • Trong quá trình giải thể, doanh nghiệp cần đảm bảo không có tranh chấp pháp lý nào đang diễn ra tại tòa án liên quan đến doanh nghiệp. Việc này đảm bảo sự trơn tru trong quá trình giải quyết và giải thể doanh nghiệp mà không gặp phải các rủi ro pháp lý và tài chính không mong muốn.

Bằng cách đảm bảo hai điều kiện trên, doanh nghiệp có thể tiến hành quy trình giải thể một cách hợp pháp và trơn tru, đảm bảo các quyền lợi của các bên liên quan và tuân thủ đúng luật pháp.

III. Trình tự Giải thể Doanh nghiệp:

Trình tự giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thông qua quyết định Giải thể Doanh nghiệp về các vấn đề của doanh nghiệp:

 • Xác định lý do Giải thể Doanh nghiệp:
  • Đầu tiên, cần xác định và đánh giá rõ ràng lý do chính đáng và cụ thể về việc giải thể doanh nghiệp. Lý do này có thể bao gồm kết thúc thời hạn hoạt động, khó khăn tài chính, hoặc quyết định chiến lược của ban lãnh đạo.
  • Việc xác định lý do giải thể sẽ hỗ trợ quyết định về các biện pháp cần thực hiện trong quá trình giải thể.
 • Phương án xử lý nợ:
  • Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp và xác định các khoản nợ phải thanh toán.
  • Lập ra một phương án cụ thể để xử lý các khoản nợ này, có thể là thanh toán trực tiếp, đàm phán giảm nợ, hoặc xử lý theo hình thức khác phù hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Thanh lý hợp đồng:
  • Xác định và đánh giá tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang tham gia.
  • Phân loại các hợp đồng để quyết định liệu chúng cần được chấm dứt, chuyển giao, hoặc hoàn tất trước khi giải thể.
 • Chấm dứt các quan hệ lao động:
  • Xem xét và đánh giá tất cả các quan hệ lao động hiện tại của doanh nghiệp.
  • Xác định cách tiếp cận để chấm dứt các quan hệ lao động một cách hợp pháp và công bằng, bao gồm việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và các quyền của người lao động.
 • Xử lý các vấn đề khác liên quan đến quá trình giải thể:
  • Điều chỉnh các hoạt động và cam kết của doanh nghiệp để phù hợp với quá trình giải thể.
  • Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý khác như thuế, bảo hiểm, và các quy định khác liên quan đến việc giải thể.

Bước 2: Thông báo quyết định giải thể tới các cơ quan và bên liên quan:

 • Thông báo quyết định giải thể:
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh: Gửi thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, thông qua việc nộp đơn đăng ký giải thể và các tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.
  • Cơ quan thuế: Thông báo quyết định giải thể đến cơ quan thuế bằng cách gửi bản sao của quyết định giải thể và các tài liệu liên quan.
  • Người lao động trong doanh nghiệp: Cần thông báo cho người lao động về quyết định giải thể và các vấn đề liên quan đến quá trình giải thể, bao gồm các quyền và lợi ích của họ trong quá trình này.
 • Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:
  • Các thông tin về quyết định giải thể cần được đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo sự công khai và minh bạch của quy trình giải thể.
 • Niêm yết công khai quyết định giải thể:
  • Quyết định giải thể cần được niêm yết công khai tại trụ sở chính, các chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp để thông báo cho các bên liên quan, nhân viên và công chúng biết về quyết định này.

Bước 3: Thanh lý tài sản của doanh nghiệp và đăng ký giải thể công ty:

 • Thanh lý tài sản của doanh nghiệp:
  • Thanh lý tài sản của doanh nghiệp bao gồm việc bán, chuyển nhượng hoặc chấm dứt các hợp đồng, tài sản cố định, tài sản lưu động, và các tài sản khác của doanh nghiệp.
  • Quy trình thanh lý tài sản cần phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quy định cụ thể được quy định trong quyết định giải thể của doanh nghiệp.
 • Đăng ký giải thể công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh:
  • Sau khi đã hoàn thành quá trình thanh lý tài sản, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Thủ tục đăng ký giải thể bao gồm việc nộp đơn đăng ký giải thể cùng với các tài liệu liên quan, như quyết định giải thể, báo cáo tài chính cuối cùng và các giấy tờ khác theo quy định.
  • Sau khi hoàn tất thủ tục và cơ quan đăng ký kinh doanh chấp nhận đăng ký, công ty sẽ chính thức được giải thể và quyền pháp lý của nó sẽ chấm dứt.

Quá trình này đảm bảo rằng quyết định giải thể được thực hiện một cách hợp pháp và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

IV. Các bước Giải thể Doanh nghiệp:

Khi Giải thể Doanh nghiệp, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại ít nhất 3 cơ quan sau:

 1. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp:Để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:
  1. Kiểm tra và thanh toán nợ thuế:
   • Kiểm tra các khoản nợ thuế còn lại của doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đầy đủ trước khi thực hiện quá trình giải thể.
   • Thực hiện thanh toán các khoản nợ thuế theo quy định của pháp luật.
  2. Nộp báo cáo thuế cuối cùng:
   • Trước khi giải thể, doanh nghiệp cần phải nộp báo cáo thuế cuối cùng cho cơ quan thuế.
   • Báo cáo thuế cuối cùng này cần phản ánh đầy đủ tình hình tài chính và thuế của doanh nghiệp trước khi chấm dứt hoạt động.
  3. Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế:
   • Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ thuế và nộp báo cáo thuế cuối cùng, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế.
   • Thủ tục này bao gồm việc điền đầy đủ các thông tin vào mẫu đăng ký chấm dứt mã số thuế, ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp (nếu có), sau đó nộp đơn và các tài liệu liên quan đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở:Để thông báo giải thể và hoàn thiện thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT), doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:
  1. Chuẩn bị hồ sơ:
   • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bao gồm biên bản họp và quyết định về việc giải thể, thông báo về việc giải thể (theo mẫu trong thông tư 01/2021/TT-BKHĐT), và các văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng dịch vụ làm thủ tục.
  2. Nộp hồ sơ:
   • Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp, nộp hồ sơ thông báo giải thể và hoàn thiện thủ tục giải thể tại Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
   • Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được nộp đầy đủ và theo đúng quy định của pháp luật.
  3. Xử lý hồ sơ:
   • Sau khi nhận được hồ sơ, Sở KHĐT sẽ tiến hành xem xét và xử lý theo quy trình quy định.
   • Sở KHĐT sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu nộp và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất quá trình giải thể.
  4. Thông báo công khai:
   • Sau khi hoàn tất thủ tục, Sở KHĐT sẽ thông báo công khai về quyết định giải thể của doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin địa phương hoặc trên website của Sở.
  5. Nhận giấy chứng nhận giải thể:
   • Khi quá trình được hoàn tất, Sở KHĐT sẽ cấp giấy chứng nhận giải thể cho doanh nghiệp, chứng nhận rằng doanh nghiệp đã hoàn thành quy trình giải thể theo quy định của pháp luật.
 3. Cơ quan công an Phòng Cảnh sát PC64 (nếu doanh nghiệp sử dụng dấu cũ do công an cấp):
  • Trả lại dấu đối với doanh nghiệp nếu doanh nghiệp sử dụng dấu cũ do công an cấp.
Xem thêm  Đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội [Hồ sơ, thủ tục, quy trình]

Dưới đây là các tài liệu cần chuẩn bị để thông báo giải thể và hoàn thiện thủ tục Giải thể Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT):

 1. Biên bản họp và quyết định về việc giải thể:
  • Biên bản họp: Ghi lại nội dung của cuộc họp mà quyết định giải thể doanh nghiệp đã được thảo luận và thông qua.
  • Quyết định về việc giải thể: Bản quyết định chính thức của cơ quan quản lý hoặc cơ quan quyết định của doanh nghiệp về việc giải thể doanh nghiệp.
 2. Thông báo về việc giải thể (theo mẫu trong thông tư 01/2021/TT-BKHĐT):
  • Thông báo này cần được chuẩn bị theo mẫu quy định trong Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Thông báo cần cung cấp thông tin chi tiết về quyết định giải thể và các vấn đề liên quan, cũng như thời gian và địa điểm nộp hồ sơ và hoàn thành thủ tục giải thể.
 3. Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng dịch vụ làm thủ tục:
  • Nếu cần thiết, doanh nghiệp có thể cung cấp văn bản ủy quyền cho một bên thứ ba hoặc ký kết hợp đồng dịch vụ làm thủ tục giải thể.
  • Văn bản này cung cấp quyền cho một bên thứ ba hoặc dịch vụ thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến quá trình giải thể.

Lưu ý rằng từ năm 2021, việc xác nhận không nợ thuế hải quan không còn là bước cần thiết, vì quy trình này được thực hiện nội bộ giữa cơ quan thuế và Hải quan.

Thủ tục giải thể tại cơ quan thuế là một phần quan trọng trong quá trình Giải thể Doanh nghiệp. Dưới đây là các bước cụ thể cần thực hiện:

 1. Làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế:
  • Sau khi thông báo giải thể tới Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT), doanh nghiệp cần tiến hành chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
  • Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế cần bao gồm:
   • Quyết định giải thể của doanh nghiệp.
   • Thông báo giải thể doanh nghiệp.
   • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 24/ĐK-TCT, được quy định trong thông tư 105/2020/TT-BTC.
 2. Liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế:
  • Trên thực tế, các cơ quan thuế có thể có yêu cầu khác nhau đối với hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
  • Một số cơ quan thuế có thể yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp, trong khi các cơ quan khác có thể không yêu cầu (do đã nhận thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh).
  • Để đảm bảo việc thực hiện đúng thủ tục, doanh nghiệp nên liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để biết thông tin chi tiết và yêu cầu cụ thể của họ.

Qua các bước trên, doanh nghiệp có thể hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế một cách chính xác và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Xem thêm: Hướng dẫn trả dấu cho cơ quan công an năm 2024

Hỏi đáp về giải thể doanh nghiệp:

 • Quy trình giải thể doanh nghiệp bao gồm những bước chính nào?
  • Trả lời: Quy trình giải thể doanh nghiệp thường bao gồm các bước như xác định lý do giải thể, chuẩn bị hồ sơ, thông báo giải thể đến các cơ quan chức năng, thanh lý tài sản, chấm dứt quan hệ lao động, và hoàn thiện các thủ tục hành chính.
 • Thời gian thực hiện giải thể doanh nghiệp thường là bao lâu?
  • Trả lời: Thời gian thực hiện giải thể doanh nghiệp có thể biến động tùy thuộc vào độ phức tạp của hồ sơ và thủ tục tại các cơ quan chức năng. Thông thường, quy trình này có thể kéo dài từ một vài tuần đến một vài tháng.
 • Có yêu cầu đặc biệt nào khi giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài?
  • Trả lời: Khi giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cần lưu ý thực hiện việc chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài.
 • Thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp cần thực hiện như thế nào?
  • Trả lời: Thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp thường bao gồm việc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động và công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sự khác biệt giữa giải thể công ty TNHH và công ty cổ phần là gì?
  • Trả lời: Mặc dù quy trình giải thể có thể tương tự nhau, nhưng công ty TNHH thường có thẩm quyền quyết định giải thể của chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên, trong khi công ty cổ phần thường do đại hội đồng cổ đông quyết định.
 • Cần tuân thủ những luật lệ nào khi thực hiện giải thể doanh nghiệp?
  • Trả lời: Khi thực hiện giải thể doanh nghiệp, cần tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, luật về thuế, và các quy định khác liên quan đến việc giải thể công ty.

Quý khách hàng TOÀN QUỐC đang mong muốn tìm một đơn vị tư vấn dịch vụ tư vấn thành lập công ty giá rẻ, thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ:

 HỖ TRỢ NGAY: 097.110.6895

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh và các thủ tục hành chính khác.

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895